نور (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، نور است.


معنی نور

[ویرایش]

نور، روشنايى، تابندگى، جلاء، رونق‌
[۱] لغت نامه دهخدا، ج ۵، ص ۲۲۸۲۰، «نور».
، كيفيتى كه خود ذاتاً ظهور داشته و جز خود را ظاهر كند. نور از صفات خدا است‌ و در علوم و اصطلاحات مختلف، داراى تعريف خاصّى است، چنانكه تعريف نور در فيزيك غير از تعريف آن در عرفان است.
[۴] فرهنگ مصطحات عرفان، ص ۴۰۴.
[۵] فرهنگ‌ اصطلاحات علمى، ص ۵۷۴.
نور دو گونه است: نور دنيايى و نور آخرتى. نور دنيايى بر دو قسم است: ۱. نور معقول، كه به چشم دل و بصیرت ديده مى‌شود و آن نورى است كه از اوامر الهى مانند نور عقل منتشر مى‌گردد؛ ۲. نور محسوس، كه با چشم ظاهر از اجسام نورانى مانند خورشید، ماه، ستارگان و ساير اشياى نورانى ساطع مى‌گردد.
در اين عنوان نور با همه معانى آن مراد است و آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى «نور»، «ضياء»، «سراج»، «اسفار» و «طلوع» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار نور (قرآن)، ارزش نور (قرآن)، استفاده از نور (قرآن)، افاضه نور (قرآن)، انحراف از نور (قرآن)، انعکاس نور (قرآن)، ایمان به نور (قرآن)، تابش نور (قرآن)، تشبیه به نور (قرآن)، تمثیل به نور (قرآن)، خروج از نور (قرآن)، خلقت نور (قرآن)، خیره‌کنندگی نور (قرآن)، داخل شدن در نور (قرآن)، درخواست نور (قرآن)، دوام نور (قرآن)، قسم به نور (قرآن)، کسب نور (قرآن)، محرومان از نور (قرآن)، محرومیت از نور (قرآن)، مصادیق نور (قرآن)، منابع نور (قرآن)، منشأ نور (قرآن)، نعمت نور (قرآن)، نقش نور (قرآن)، نور آتش (قرآن)، نور آسمان‌ها (قرآن)، نور اسلام (قرآن)، نور انجیل (قرآن)، نور برق (قرآن)، نور بهشت (قرآن)، نور تورات (قرآن)، نور حکمت (قرآن)، نور خدا (قرآن)، نور در بهشت (قرآن)، نور در قیامت (قرآن)، نور زمین (قرآن)، نور ستارگان (قرآن)، نور صاعقه (قرآن)، نور صدیقان (قرآن)، نور علم (قرآن)، نور قرآن (قرآن)، نور گواهان (قرآن)، نور ماه (قرآن)، نور مؤمنان (قرآن)، نور و ظلمت (قرآن)، هدایت به نور (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت نامه دهخدا، ج ۵، ص ۲۲۸۲۰، «نور».
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۵، ص ۲۴۰، «نور».    
۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۵، ص ۲۴۰، «نور».    
۴. فرهنگ مصطحات عرفان، ص ۴۰۴.
۵. فرهنگ‌ اصطلاحات علمى، ص ۵۷۴.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳۱، ص۵۳۲، برگرفته از مقاله «نور».    


رده‌های این صفحه : موضوعات قرآنی | نور
جعبه ابزار