نقد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنقد در معانی متفاوتی استعمال شده:
نَقد به معنی انتقاد
نَقد به معنی بیع نقدرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار