نجات بنیامین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنیامین از نامهای غیر مصرّح قرآن است که فقط در سوره یوسف از او یاد شده است.


فداکاری برادران بنیامین

[ویرایش]

برادران بنیامین برای نجات و بازگرداندن وی به نزد یعقوب علیه السلام فداکاری و گذشت کردند.
«... فخذ احدنا مکانه...»؛ گفتند: «ای عزیز! او پدر پیری دارد (که سخت ناراحت می‌شود)؛ یکی از ما را به جای او بگیر؛ ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم!»

تقاضا

[ویرایش]

رفتار نیکوی یوسف علیه‌السّلام با برادران، باعث تشویق شان به تقاضای بازداشت یکی از آنان به جای بنیامین بود.
... فخذ احدنا مکانه انا نریک من المحسنین.

دلیل رهایی

[ویرایش]

سالمند بودن پدر بنیامین، دلیل برادران یوسف علیه‌السّلام برای رهایی وی بود.
قالوا یـایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا... انا نریک من المحسنین.

ناامیدی برادران یوسف

[ویرایش]

برادران یوسف علیه‌السّلام از بازگرداندن و نجات بنیامین ناامید شدند.
«فلما استیـسوا منه...»؛ هنگامی که (برادران) از او مأیوس شدند، به کناری رفتند و با هم به نجوا پرداختند؛ (برادر) بزرگشان گفت: «آیا نمی‌دانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته؛ و پیش از این درباره یوسف کوتاهی کردید؟! من از این سرزمین حرکت نمی‌کنم، تا پدرم به من اجازه دهد؛ یا خدا درباره من داوری کند، که او بهترین حکم‌کنندگان است!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۷۸.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۴۵.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۱، ص۳۱۰.    
۴. یوسف/سوره۱۲، آیه۷۸.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۴۵.    
۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۱، ص۳۱۰.    
۷. یوسف/سوره۱۲، آیه۷۸.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۴۵.    
۹. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۱، ص۳۱۰.    
۱۰. یوسف/سوره۱۲، آیه۸۰.    
۱۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۴۷.    
۱۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۱، ص۳۱۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۴۳۳، برگرفته از مقاله «نجات بنیامین».    


رده‌های این صفحه : بنیامین | موضوعات قرآنی | نجات
جعبه‌ابزار