نجات بنیامین (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنیامین از نامهای غیر مصرّح قرآن است که فقط در سوره یوسف از او یاد شده است.


فداکاری برادران بنیامین

[ویرایش]

برادران بنیامین برای نجات و بازگرداندن وی به نزد یعقوب علیه السلام فداکاری و گذشت کردند.
«... فخذ احدنا مکانه...»؛ گفتند: «ای عزیز! او پدر پیری دارد (که سخت ناراحت می‌شود)؛ یکی از ما را به جای او بگیر؛ ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم!» [۱] [۲] [۳]

تقاضا

[ویرایش]

رفتار نیکوی یوسف علیه‌السّلام با برادران، باعث تشویق شان به تقاضای بازداشت یکی از آنان به جای بنیامین بود.
... فخذ احدنا مکانه انا نریک من المحسنین. [۴] [۵] [۶]

دلیل رهایی

[ویرایش]

سالمند بودن پدر بنیامین، دلیل برادران یوسف علیه‌السّلام برای رهایی وی بود.
قالوا یـایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا... انا نریک من المحسنین. [۷] [۸] [۹]

ناامیدی برادران یوسف

[ویرایش]

برادران یوسف علیه‌السّلام از بازگرداندن و نجات بنیامین ناامید شدند.
«فلما استیـسوا منه...»؛ هنگامی که (برادران) از او مأیوس شدند، به کناری رفتند و با هم به نجوا پرداختند؛ (برادر) بزرگشان گفت: «آیا نمی‌دانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته؛ و پیش از این درباره یوسف کوتاهی کردید؟! من از این سرزمین حرکت نمی‌کنم، تا پدرم به من اجازه دهد؛ یا خدا درباره من داوری کند، که او بهترین حکم‌کنندگان است! [۱۰] [۱۱] [۱۲]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۷۸.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۴۵.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۱، ص۳۱۰.    
۴. یوسف/سوره۱۲، آیه۷۸.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۴۵.    
۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۱، ص۳۱۰.    
۷. یوسف/سوره۱۲، آیه۷۸.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۴۵.    
۹. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۱، ص۳۱۰.    
۱۰. یوسف/سوره۱۲، آیه۸۰.    
۱۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۴۷.    
۱۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۱، ص۳۱۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۴۳۳، برگرفته از مقاله «نجات بنیامین».    


رده‌های این صفحه : بنیامین | موضوعات قرآنی | نجات
جعبه‌ابزار