نجاة العباد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنجاة العباد ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

نجاة العباد (صاحب جواهر)، تألیف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم نجفی مشهور به صاحب جواهر (قدّس‌سره)
نجاة العباد (امام خمینی)، اوّلين رساله عملیه فارسى حضرت امام خمینی (قدّس‌سره)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار