نائینی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنائینی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدحسین غروی نائینی، مشهور به میرزای نائینی، از فقهای بزرگ قرن سیزدهم و از علمای طرفدار نهضت مشروطه
ابواسحاق ابراهیم بن فسان نایینی اصفهانی، ابواسحاق ابراهیم بن فسان نایینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
محمدعلی پیرزاده نائینی، پیرْزادۀ نائینی، حاج محمدعلی (۱۲۵۱-۱۳۲۱ق/۱۸۳۵-۱۹۰۴م)، عارف مشهور دورۀ قاجار
سیدمحمد رفیعای نایینی، میرزا رفیعا از سادات طباطبا و از علمای بزرگ شیعه در قرن دهم و یازدهم هجری قمری
علی مشتاقی نائینی، روزنامه‌نگار و شاعر، متخلص به مشتاقی و ملقب به صفاءالسلطنة
سیدمحمدباقر رویدشتی اصفهانی نائینی، عالم فاضل و طبیب متقی، و از علمای اصفهان
سیدمحمدباقر درمیانی طباطبائی نائینی اصفهانی، متصدّی قسمتی از موقوفات درمیان و از قراء بُرخوار اصفهان
محمدباقر مشیرالملک نائینی فاطمی اصفهانی، دانشمند ادیب و سیاستمدار عصر قاجاریه در اصفهان
محمدباقر بن هدایت‌حسین جابری نائینی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر قرن یازدهم هجری در اصفهان
سیدتقی بن حسین فاطمی نائینی اصفهانی، از دانشمندان و ریاضی‌دانان معاصر در اصفهان
محمدجعفر بن محمدحسین طرب نائینی اصفهانی، شاعر، ادیب و منشی دانشمند در اصفهان
محمدجعفر بن محمدشفیع نائینی اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدجعفر طباطبائی نائینی اصفهانی، شاعر و ادیب فاضل در اصفهان
حبیب‌اللّه بن ابراهیم نیستانکی نائینی اصفهانی، عالم فاضل از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان
ابوالقاسم سلطان‌الحکما نایینی اصفهانی، از اطبای حاذق و طبیب ناصرالدّین شاه
محمدحسن بن زکریا آرندی نائینی اصفهانی، عارف کامل و زاهد متقی و از دانش‌وران و عرفای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدحسن بن سیدعلی حسنی نائینی اصفهانی، از علمای جلیل‌القدر عهد صفویه
حسن بن محمدعلی عمادالشریعه نائینی اصفهانی، عالم فاضل و از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدمحمدحسن طباطبائی محرر نائینی اصفهانی، از خوشنویسان خط نستعلیق در قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدمحمدحسین بن محمد شیخ‌الاسلام نائینی طباطبائی زواره‌ای، از علمای قرن دوازدهم هجری اصفهان
اسماعیل بن حسین نایینی اصفهانی، از فضلای قرن دهم هجری در اصفهان
داود بن علی‌اکبر مصاحبی نائینی اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار