میرزا آقا بابا ثابت اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا آقا بابا ثابت اصفهانی، شاعر و از سخنوران قرن سیزدهم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا آقا بابا ثابت اصفهانی، شاعر و ادیب، از سخنوران قرن سیزدهم هجری است. در اصفهان ساکن بوده، و در سرودن انواع شعر و فنّ مادّه تاریخ‌سرایی مهارت داشته است. این مادّه تاریخ در رثای شخصی به نام حاج علی اصفهانی از او است:
"با دل زار از پی تاریخ او ثابت نوشت:
«بزم جنّت مسکن حاجی علی شد زین جهان»".
[۲] حسینی اشکوری، سیداحمد، تذکره شعرای فارسی‌سرا، ص۵۹-۶۰.
[۳] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۱۸، ص۱۸۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۱۱۱-۱۱۲.    
۲. حسینی اشکوری، سیداحمد، تذکره شعرای فارسی‌سرا، ص۵۹-۶۰.
۳. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۱۸، ص۱۸۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۳.    جعبه ابزار