میرافضل بن عبدالکریم طباطبایی اردستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرافضل بن عبدالکریم طباطبایی اردستانی اصفهانی، شاعر ادیب و از سادات عالی‌قدر اردستان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرافضل فرزند عبدالکریم طباطبایی اردستانی، شاعر ادیب فاضل از نوادگان میربلند، از سادات عالی‌قدر اردستان بوده که در قریه «اویخ» اردستان مدفون است، و خود او در اصفهان به تحصیل مشغول بوده، و گاهی شعر می‌سروده، از آن جمله این بیت است:

"فضای سینه‌ام از بس که بر نفس تنگ است ••• میانه دل و جان از برای جا جنگ است".
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۲۷۹.
[۲] بیگی حبیب‌آبادی، پرویز، تاملی در تذکره روز روشن، ص۶۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۲۷۹.
۲. بیگی حبیب‌آبادی، پرویز، تاملی در تذکره روز روشن، ص۶۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۶۰۰.    جعبه ابزار