مکارم الاخلاق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمکارم الاخلاق ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

معانی
مکارم الاخلاق (دعا)، یکی از دعاهای معروف امام سجاد و دعای بیستم صحیفه سجادیه

کتاب‌ها
مکارم الاخلاق (طبرسی)، اثر رضی‌الدین، حسن بن فضل طبرسی، فرزند امین الاسلام طبرسی، صاحب تفسیر مجمع البیان
مکارم الأخلاق (ترجمه میرباقری)‌، ترجمه سید ابراهیم میرباقری به فارسی از اثر حسن بن فضل طبرسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار