موضوع تعارض

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افموضوع تعارض، فعل دارای ادله متعارض در مورد حکم آن است.


تعریف

[ویرایش]

عبارت است از فعلی که درباره حکم آن، ادله متعارضی وارد شده که هر یک دیگری را نفی و تکذیب می‌کند؛

← مثال


برای مثال، در مورد بیع عذره انسان، دلیلی می‌گوید. «ثمن العذرة سحت» و دلیلی دیگر می‌گوید: «لا باس ببیع العذره»؛ دلیل اول، فروختن کود انسانی را جایز نمی‌داند و دلیل دوم آن را جایز می‌داند؛ در این جا بیع عذره انسان، موضوع تعارض است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۳، ص۳۴۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۱۸، برگرفته از مقاله «موضوع تعارض».    جعبه ابزار