مهر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمهر (به فتح میم) به هفتمین ماه سال شمسی که اولین ماه فصل پاییز هست گفته می‌شود.
مهر (به فتح میم) به حقوقی که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن هست گفته می‌شود.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار