منبع‌شناسی فقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنبع‌شناسی فقه یکی از ابزار بسیار مناسب برای محققین در فقه است که با مراجعه به آن مقالات و پایان‌نامه‌های خود را بنویسند، که در ذیل کتبی که می‌توانند منبع فقهی باشند به ترتیب مشخصات نویسنده کتب ذکر می‌شوند.


ا

[ویرایش]

• ابرقویی، محمد حسین فلاح‌زاده، منتخب مناسک حج (مسائل مبتلی به زائران)، در یک جلد، نشر مشعر، قم - ایران، ۱۴۲۶ ه ق.
• ابن غضائری، ابو الحسن، احمد بن ابی عبد الله، رجال ابن الغضائری - کتاب الضعفاء، در یک جلد، قم - ایران، ه ق.
• ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، ۱۵ جلد، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادر، بیروت - لبنان، سوم، ۱۴۱۴ ه ق.
• ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغة، ۶ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• احسایی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی، الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی قدس سره، قم - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• احسایی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی، عوالی اللئالی العزیزیة، ۴ جلد، دار سید الشهداء للنشر، قم - ایران، اول، ۱۴۰۵ ه ق.
• اراکی، حاج آخوند، ملا ابوطالب، شرح نجاة العباد، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• اراکی، محسن، نظریة الحکم فی الإسلام، در یک جلد، مجمع اندیشه اسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• اراکی، محمد علی، الخیارات (للأراکی)، در یک جلد، مؤسسه در راه حق، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• اراکی، محمد علی، المسائل الواضحة، ۲ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• اراکی، محمد علی، المکاسب المحرمة (للأراکی)، در یک جلد، مؤسسه در راه حق، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• اراکی، محمد علی، رسالة فی الاجتهاد و التقلید (للأراکی)، در یک جلد، مؤسسه در راه حق، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• اراکی، محمد علی، رسالة فی الإرث (للأراکی)، در یک جلد، مؤسسه در راه حق، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• اراکی، محمد علی، رسالة فی الخمس (للأراکی)، در یک جلد، مؤسسه در راه حق، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• اراکی، محمد علی، رسالة فی نفقة الزوجة، در یک جلد، مؤسسه در راه حق، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• اراکی، محمد علی، کتاب البیع (للأراکی)، ۲ جلد، مؤسسه در راه حق، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• اراکی، محمد علی، کتاب الصلاة (للأراکی)، ۲ جلد، دفتر جناب مؤلف، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• اراکی، محمد علی، کتاب الطهارة (للأراکی)، ۲ جلد، مؤسسه در راه حق، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• اراکی، محمد علی، کتاب النکاح (للأراکی)، در یک جلد، نور نگار، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• اردبیلی، احمد بن محمد، الرسالة الأولی فی الخراج، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• اردبیلی، احمد بن محمد، الرسالة الثانیة فی الخراج، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی أحکام القرآن، در یک جلد، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران - ایران، اول، ه ق.
• اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ۱۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۳ ه ق.
• اردبیلی، سید عبد الکریم موسوی، فقه الحدود و التعزیرات، ۴ جلد، مؤسسة النشر لجامعة المفید رحمه الله، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۷ ه ق.
• اردبیلی، سید عبد الکریم موسوی، فقه الشرکة و کتاب التأمین، در یک جلد، منشورات مکتبة أمیر المؤمنین - دار العلم مفید رحمه الله، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• اردبیلی، سید عبد الکریم موسوی، فقه القضاء، دو جلد، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۳ ه ق.
• اردبیلی، سید عبد الکریم موسوی، فقه المضاربة، در یک جلد، مؤسسة النشر لجامعة المفید رحمه الله، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• اردبیلی، میرزا یوسف آقا مجتهد، رسالة فی الغناء (للأردبیلی)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• اردکانی، مرتضی بن محمد، الاجتهاد و التقلید (للأردکانی)، در یک جلد، مؤلف، قم - ایران، اول، ۱۴۰۲ ه ق.
• اردکانی، مرتضی بن محمد، رسالة فی العدالة (للأردکانی)، در یک جلد، مؤلف بزرگوار، قم - ایران، اول، ۱۴۰۲ ه ق.
• ارسنجانی، علی اکبر کلانتری، الجزیة و أحکامها فی الفقه الإسلامی، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• ارموی، سید حسین عرب‌باغی، کشف الغطاء عن وخامة الغناء، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• استرآبادی، محمد امین - عاملی، سید نور الدین موسوی، الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۶ ه ق.
• استرآبادی، محمد بن علی بن ابراهیم، آیات الأحکام فی تفسیر کلام الملک العلام (للأسترآبادی)، در یک جلد، کتابفروشی معراجی، تهران - ایران، اول، ۱۳۹۴ ه ق.
• استرآبادی، میر داماد، محمّد باقر حسینی، الإعضالات العویصة، در یک جلد، سید جمال الدین میرداماد، تهران - ایران، اول، ۱۳۹۷ ه ق.
• استرآبادی، میر داماد، محمّد باقر حسینی، التعلیقة علی الاستبصار، در یک جلد، سید جمال الدین میرداماد، تهران - ایران، اول، ۱۳۹۷ ه ق.
• استرآبادی، میر داماد، محمّد باقر حسینی، السبع الشداد، در یک جلد، سید جمال الدین میرداماد، تهران - ایران، اول، ۱۳۹۷ ه ق.
• استرآبادی، میر داماد، محمّد باقر حسینی، حاشیة علی القواعد، در یک جلد، سید جمال الدین میرداماد، تهران - ایران، اول، ۱۳۹۷ ه ق.
• استرآبادی، میر داماد، محمّد باقر حسینی، حاشیة علی مختلف الشیعة (للعلامة)، در یک جلد، سید جمال الدین میرداماد، تهران - ایران، اول، ۱۳۹۷ ه ق.
• استرآبادی، میر داماد، محمّد باقر حسینی، رسالة فی وجوب صلاة الجمعة، در یک جلد، سید جمال الدین میرداماد، تهران - ایران، اول، ۱۳۹۷ ه ق.
• استرآبادی، میر داماد، محمّد باقر حسینی، شارع النجاة فی أحکام العبادات، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• استرآبادی، میر داماد، محمّد باقر حسینی، عیون المسائل، در یک جلد، سید جمال الدین میرداماد، تهران - ایران، اول، ۱۳۹۷ ه ق.
• اسکافی، ابن جنید، محمد بن احمد کاتب بغدادی، مجموعة فتاوی ابن جنید، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة (للإشتهاردی)، ۳۰ جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• اصفهانی، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، در یک جلد، دار العلم - الدار الشامیة، لبنان - سوریه، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• اصفهانی، سید ابو الحسن، صلاة المسافر (للسید الأصفهانی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• اصفهانی، سید ابو الحسن، وسیلة النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• اصفهانی، سید ابو الحسن، وسیلة النجاة (مع حواشی الگلپایگانی)، ۳ جلد، چاپخانه مهر، قم - ایران، اول، ۱۳۹۳ ه ق.
• اصفهانی، شیخ الشریعة، فتح اللّٰه بن محمد جواد نمازی، إبانة المختار فی إرث الزوجة من ثمن العقار، در یک جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۵ ه ق.
• اصفهانی، شیخ الشریعة، فتح اللّٰه بن محمد جواد نمازی، أحکام الصلاة (لشیخ الشریعة)، در یک جلد، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• اصفهانی، شیخ الشریعة، فتح اللّٰه بن محمد جواد نمازی، أحکام ملاقی الشبهات المحصورة، در یک جلد، دار الکتاب، قم - ایران، اول، ۱۳۹۸ ه ق.
• اصفهانی، شیخ الشریعة، فتح اللّٰه بن محمد جواد نمازی، إفاضة القدیر فی أحکام العصیر، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• اصفهانی، شیخ الشریعة، فتح اللّٰه بن محمد جواد نمازی، رسالة فی تحدید الکر بالوزن و المساحة (لشیخ الشریعة)، در یک جلد، دار الکتاب، قم - ایران، اول، ۱۳۹۸ ه ق.
• اصفهانی، شیخ الشریعة، فتح اللّٰه بن محمد جواد نمازی، رسالة فی تحقیق معنی البیع، در یک جلد، دار الکتاب، قم - ایران، اول، ۱۳۹۸ ه ق.
• اصفهانی، شیخ الشریعة، فتح اللّٰه بن محمد جواد نمازی، صیانة الإبانة، در یک جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۵ ه ق.
• اصفهانی، شیخ الشریعة، فتح اللّٰه بن محمد جواد نمازی، قاعدة لا ضرر (لشیخ الشریعة)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• اصفهانی، شیخ الشریعة، فتح اللّٰه بن محمد جواد نمازی، نخبة الأزهار فی أحکام الخیار، در یک جلد، دار الکتاب، قم - ایران، اول، ۱۳۹۸ ه ق.
• اصفهانی، عباس علی ادیب حبیب‌آبادی، قبلة البلدان، در یک جلد، انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۱۱ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• اصفهانی، مجلسی اول، محمد تقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ۱۳ جلد، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۶ ه ق.
• اصفهانی، مجلسی اول، محمد تقی، لوامع صاحبقرانی، ۸ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۴ ه ق.
• اصفهانی، مجلسی اول، محمد تقی، یک دوره فقه کامل فارسی، در یک جلد، مؤسسه و انتشارات فراهانی، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۰ ه ق.
• اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی - مترجم:اعلمی، علاء الد، زاد المعاد - مفتاح الجنان، در یک جلد، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، الوجیزة فی الرجال، در یک جلد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، أوزان المقادیر، در یک جلد، کتابفروشی بصیرتی، قم - ایران، اول، ه ق.
• اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوار، ۳۳ جلد، مؤسسة الطبع و النشر، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، بیست و پنج رساله فارسی، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی قدس سره، قم - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، حدود و قصاص و دیات (مجلسی)، در یک جلد، مؤسسه نشر آثار اسلامی، تهران - ایران، اول، ه ق.
• اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، رساله رضاعیه و حد کر، کافور حنوط، فرسخ و صاع (دو رساله فقهی)، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ۲۶ جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، دوم، ۱۴۰۴ ه ق.
• اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ۲۶ جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، دوم، ۱۴۰۴ ه ق.
• اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ۱۶ جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
• اصفهانی، محمد تقی رازی نجفی، الاجتهاد و التقلید (هدایة المسترشدین)، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه ق.
• اصفهانی، محمد تقی رازی نجفی، تبصرة الفقهاء، ۳ جلد، مجمع الذخائر الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• اصفهانی، محمد تقی رازی نجفی، رساله شرب القلیان فی شهر رمضان، در یک جلد، انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• اصفهانی، محمد تقی رازی نجفی، رساله صلاتیه، در یک جلد، انتشارات ذوی القربی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• اصفهانی، محمد تقی صدیقین، غناء موضوعا و حکما، در یک جلد، مؤلف محترم، قم - ایران، اول، ه ق.
• اصفهانی، محمد حسین کمپانی، الإجارة (للأصفهانی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۹ ه ق.
• اصفهانی، محمد حسین کمپانی، الاجتهاد و التقلید (بحوث فی الأصول)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۶ ه ق.
• اصفهانی، محمد حسین کمپانی، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (نهایة الدرایة)، در یک جلد، کتابفروشی سید الشهداء علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۳۷۴ ه ق.
• اصفهانی، محمد حسین کمپانی، حاشیة کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - الحدیثة)، ۵ جلد، أنوار الهدی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• اصفهانی، محمد حسین کمپانی، حاشیة کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - القدیمة)، در یک جلد، ذوی القربی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• اصفهانی، محمد حسین کمپانی، رسالة فی تحقیق الحق و الحکم، در یک جلد، أنوار الهدی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• اصفهانی، محمد حسین کمپانی، صلاة الجماعة (للأصفهانی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۹ ه ق.
• اصفهانی، محمد حسین کمپانی، صلاة المسافر (للأصفهانی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۹ ه ق.
• اصفهانی، محمد رضا، آقا نجفی - مترجم:قاسمی، رحیم، عدم تنجیس المتنجس الجامد مع تعدد الواسطة - ترجمه، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• اصفهانی، محمد رضا، آقا نجفی، أحکام المیاه، در یک جلد، انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• اصفهانی، محمد رضا، آقا نجفی، الروضة الغنّٰاء فی تحقیق معنی الغناء، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• اصفهانی، محمد رضا، آقا نجفی، عدم تنجیس المتنجس الجامد مع تعدد الواسطة، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• اصفهانی، محمد رضا، آقا نجفی، نجعة المرتاد، در یک جلد، مؤسسه فرهنگی، مطالعاتی الزهراء سلام الله علیها، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• اصفهانی، منیر الدین بروجردی، أسئلة و أجوبة فقهیة (بروجردی)، در یک جلد، انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• اصفهانی، منیر الدین بروجردی، قبض الوقف، در یک جلد، انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• اصفهانی، میرزا عبد الله افندی، تعلیقة أمل الآمل، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• اصفهانی، میرزا محمد تقی مجلسی، رسالة فی صلاة الجمعة، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• امام، سید الساجدین، علی بن الحسین علیهما السلام، الصحیفة السجادیة، در یک جلد، دفتر نشر الهادی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• امامی، سید حسن، حقوق مدنی (امامی)، ۶ جلد، انتشارات اسلامیة، تهران - ایران، ه ق.
• انجدانی، محمد ابراهیم، مصباح السعادة، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ۳ جلد، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۷ ه ق.
• ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، دو جلد، دار الفقه للطباعة و النشر، قم - ایران، سوم، ۱۴۲۶ ه ق.
• ایروانی، علی بن عبد الحسین نجفی، الاجتهاد و التقلید (الأصول فی علم الأصول)، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• ایروانی، علی بن عبد الحسین نجفی، جمان السلک فی الإعراض عن الملک، در یک جلد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
• ایروانی، علی بن عبد الحسین نجفی، حاشیة المکاسب (للإیروانی)، ۲ جلد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
• ایوان کیفی، ورامینی، محمد حسین، الاجتهاد و التقلید (الفصول الغرویة)، در یک جلد، دار إحیاء العلوم الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• ایوان کیفی، ورامینی، محمد حسین، مشارع الأحکام فی تحقیق مسائل الحلال و الحرام، در یک جلد، انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.

آ

[ویرایش]

• آبی، فاضل، حسن بن ابی طالب یوسفی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، سوم، ۱۴۱۷ ه ق.
• آشتیانی، میرزا محمد حسن بن جعفر، الرسائل التسع (للآشتیانی)، در یک جلد، انتشارات زهیر - کنگره علامه آشتیانی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• آشتیانی، میرزا محمد حسن بن جعفر، القواعد الفقهیة (بحر الفوائد)، ۲ جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۰۳ ه ق.
• آشتیانی، میرزا محمد حسن بن جعفر، رسالة فی القواعد الفقهیة (مع تعلیقات المدرس الطهرانی)، در یک جلد، مؤسسه اطلاعات، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• آشتیانی، میرزا محمد حسن بن جعفر، کتاب الزکاة (للآشتیانی)، ۲ جلد، انتشارات زهیر - کنگره، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• آشتیانی، میرزا محمد حسن بن جعفر، کتاب القضاء (للآشتیانی ط - الحدیثة)، ۲ جلد، انتشارات زهیر - کنگره علامه آشتیانی قدس سره، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• آشتیانی، میرزا محمد حسن بن جعفر، کتاب القضاء (للآشتیانی ط - القدیمة)، در یک جلد، چاپخانه رنگین، تهران - ایران، اول، ۱۳۶۹ ه ق.
• آصفی، محمد مهدی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، چهارم، ۱۴۲۶ ه ق.
• آمدی، محمد حسن، المسح فی وضوء الرسول صلی الله علیه و آله، در یک جلد، ه ق.
• آملی، حسن حسن زاده، دروس فی معرفة الوقت و القبلة، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، چهارم، ۱۴۱۶ ه ق.
• آملی، عبد الله جوادی، أسرار الصلاة (للجوادی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• آملی، عبد الله جوادی، خمس رسائل، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• آملی، عبد الله جوادی، کلمة حول الفقه و تطوره، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ه ق.
• آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ۱۲ جلد، مؤلف، تهران - ایران، اول، ۱۳۸۰ ه ق.
• آملی، میرزا هاشم، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (مجمع الأفکار)، ۳ جلد، المطبعة العلمیة، قم - ایران، اول، ۱۳۹۵ ه ق.
• آملی، میرزا هاشم، المعالم المأثورة، ۶ جلد، مؤلف الکتاب، قم - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.

ب

[ویرایش]

• بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ موسوی، الاجتهاد و التقلید (منتهی الأصول)، در یک جلد، کتابفروشی بصیرتی، قم - ایران، دوم، ه ق.
• بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ موسوی، القواعد الفقهیة (للبجنوردی، السید حسن)، ۷ جلد، نشر الهادی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• بجنوردی، سید محمد بن حسن موسوی، قواعد فقهیه (بجنوردی، سید محمد)، ۲ جلد، مؤسسه عروج، تهران - ایران، سوم، ۱۴۰۱ ه ق.
• بحر العلوم، محمد بن محمد تقی، بلغة الفقیه، ۴ جلد، منشورات مکتبة الصادق، تهران - ایران، چهارم، ۱۴۰۳ ه ق.
• بحرانی، آل طعان، احمد بن صالح، الرسائل الأحمدیة، ۳ جلد، دار المصطفی لإحیاء التراث، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• بحرانی، آل عصفور، حسین بن محمد، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع (للفیض)، ۶ جلد، مجمع البحوث العلمیة، قم - ایران، اول، ه ق.
• بحرانی، آل عصفور، حسین بن محمد، المحاسن النفسانیة، در یک جلد، ه ق.
• بحرانی، آل عصفور، حسین بن محمد، المقتطف من کتاب الجوهرة، در یک جلد، کتابفروشی محلاتی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• بحرانی، آل عصفور، حسین بن محمد، برهان الأشراف فی المنع من بیع الأوقاف، در یک جلد، کتابفروشی عزیزی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• بحرانی، آل عصفور، حسین بن محمد، سداد العباد و رشاد العباد، در یک جلد، کتابفروشی محلاتی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• بحرانی، آل عصفور، حسین بن محمد، عیون الحقائق الناظرة فی تتمیم الحدائق، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، أجوبة المسائل البهبهانیة، در یک جلد، دار إحیاء الأحیاء لعلماء البحرین و القطیف والأحساء، قم - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
• بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الأنوار الحیریة و الأقمار البدریة الأحمدیة، در یک جلد، شبکه جهانی آل عصفور، اول، ه ق.
• بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ۲۵ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۵ ه ق.
• بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ۴ جلد، دار المصطفی لإحیاء التراث، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، شرح الرسالة الصلاتیة، در یک جلد، محمد بن شیخ عبد المجید، بوشهر - ایران، اول، ۱۴۰۳ ه ق.
• بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، مناسک الحج (لصاحب الحدائق)، در یک جلد، ه ق.
• بحرانی، سید ماجد محمد بن ابراهیم حسینی، إیقاظ النائمین، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• بحرانی، محمد سند، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، در یک جلد، مکتبة فدک، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• بحرانی، محمد سند، الشهادة الثالثة، در یک جلد، ه ق.
• بحرانی، محمد سند، بحوث فی مبانی علم الرجال، در یک جلد، مکتبة فدک، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۹ ه ق.
• بحرانی، محمد سند، سند العروة الوثقی - صلاة المسافر، در یک جلد، مکتبة الداوری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بحرانی، محمد سند، سند العروة الوثقی - کتاب الحج، ۴ جلد، مؤسسة أم القری للتحقیق و النشر، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• بحرانی، محمد سند، سند العروة الوثقی - کتاب الطهارة، ۵ جلد، انتشارات صحفی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• بحرانی، محمد سند، سند العروة الوثقی - کتاب النکاح، دو جلد، مکتبة فدک، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• بحرانی، محمد سند، فقه الطب و التضخم النقدی، در یک جلد، مؤسسة أم القری للتحقیق و النشر، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• بحرانی، محمد سند، فقه المصارف و النقود، در یک جلد، مکتبة فدک، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• بحرانی، محمد سند، ملکیة الدولة، در یک جلد، ه ق.
• بحرانی، محمد سند، هیویات فقهیة، در یک جلد، منشورات الاجتهاد، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• برقی، ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن (للبرقی)، ۲ جلد، دار الکتب الإسلامیة، قم - ایران، دوم، ۱۳۷۱ ه ق.
• برقی، ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد، رجال البرقی - الطبقات، در یک جلد، انتشارات دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۸۳ ه ق.
• بروجردی، آقا حسین طباطبایی، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، سوم، ۱۴۱۶ ه ق.
• بروجردی، آقا حسین طباطبایی، تبیان الصلاة، ۸ جلد، گنج عرفان للطباعة و النشر، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• بروجردی، آقا حسین طباطبایی، تقریر بحث السید البروجردی، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• بروجردی، آقا حسین طباطبایی، تقریرات ثلاث (للبروجردی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بروجردی، آقا حسین طباطبایی، جامع أحادیث الشیعة، ۳۱ جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• بروجردی، آقا حسین طباطبایی، رسالة فی الخمس (للبروجردی)، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• بروجردی، آقا حسین طباطبایی، زبدة المقال فی خمس الرسول و الآل، در یک جلد، چاپخانه علمیه، قم - ایران، اول، ۱۳۸۰ ه ق.
• بروجردی، آقا حسین طباطبایی، قاعدة لا ضرر و الاجتهاد و التقلید (الحاشیة علی الکفایة)، در یک جلد، مؤسسه انصاریان، قم - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• بروجردی، آقا حسین طباطبایی، نهایة التقریر، ۳ جلد، ه ق.
• بروجردی، سید مهدی بحر العلوم، الدرة النجفیة (لبحر العلوم)، در یک جلد، دار الزهراء، بیروت - لبنان، دوم، ۱۴۰۶ ه ق.
• بروجردی، سید مهدی بحر العلوم، الفوائد الرجالیة (للسید بحر العلوم)، ۴ جلد، مکتبة الصادق، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۵ ه ق.
• بروجردی، سید مهدی بحر العلوم، مبلغ النظر فی حکم قاصد الأربعة (ط - الحدیثة)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• بروجردی، سید مهدی بحر العلوم، مبلغ النظر فی حکم قاصد الأربعة (ط - القدیمة)، در یک جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق.
• بروجردی، سید مهدی بحر العلوم، مصابیح الأحکام، دو جلد، منشورات میثم التمار، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• بروجردی، محمد تقی نجفی، الاجتهاد و التقلید (للبروجردی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ه ق.
• بروجردی، محمد تقی نجفی، نخبة الأفکار فی حرمان الزوجة من الأراضی و العقار، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ه ق.
• بروجری، آقا حسین طباطبایی - مترجمان:حسینیان قمی، مهدی - صبوری، م، منابع فقه شیعه، ۳۱ جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• بصری بحرانی، زین الدین، محمد امین، کلمة التقوی، ۷ جلد، سید جواد وداعی، قم - ایران، سوم، ۱۴۱۳ ه ق.
• بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، أحکام النساء (للشیخ المفید)، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، الإشراف فی عامّة فرائض أهل الإسلام، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، الإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة من الأحکام، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، الرد علی أصحاب العدد - جوابات أهل الموصل، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، العویص - جوابات المسائل النیسابوریة، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، المتعة (للشیخ المفید)، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، المسائل الصاغانیة، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، المسائل الطوسیة، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، المسح علی الرجلین (للشیخ المفید)، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، المقنعة (للشیخ المفید)، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، تحریم ذبائح أهل الکتاب، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، رسالة فی المهر، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، کتاب المزار (للشیخ المفید)، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بغدادی، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبری، مسارُّ الشیعة فی مختصر تواریخ الشریعة، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• بنی فضل، مرتضی بن سیف علی، مدارک تحریر الوسیلة - الزکاة و الخمس، در یک جلد، ه ق.
• بنی فضل، مرتضی بن سیف علی، مدارک تحریر الوسیلة - الصلاة، ۳ جلد، ه ق.
• بنی فضل، مرتضی بن سیف علی، مدارک تحریر الوسیلة - الصوم، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• بهادلی، احمد کاظم، الاجتهاد و التقلید (مفتاح الوصول إلی علم الأصول)، در یک جلد، منشورات شرکت فنی انتشارات حسام، بغداد - عراق، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• بهبهانی، سید علی، الفوائد العلیّة - القواعد الکلیّة، ۲ جلد، کتابخانه دار العلم، اهواز - ایران، دوم، ۱۴۰۵ ه ق.
• بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، الاجتهاد و التقلید (الفوائد الحائریة)، در یک جلد، مجمع الفکر الإسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، الحاشیة علی مدارک الأحکام، ۳ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، الرسائل الفقهیة (للوحید البهبهانی)، در یک جلد، مؤسسه علامه وحید بهبهانی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، حاشیة الوافی، در یک جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، در یک جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، رساله عملیه متاجر وحید بهبهانی (با تعلیقات میرزای شیرازی)، در یک جلد، حاج شیخ رضا تاجر تهرانی، تهران - ایران، اول، ۱۳۱۰ ه ق.
• بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام، ۱۱ جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• بهبهانی، محمود بن محمد علی، رسالة فی الغناء (للبهبهانی)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• بیارجمندی خراسانی، یوسف آرام حائری، مدارک العروة (للبیارجمندی)، ۳ جلد، مطبعة النعمان، نجف اشرف - عراق، اول، ه ق.

ت

[ویرایش]

• تبریزی، ابو طالب تجلیل، التعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیلة، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، أدوار الفقه الإمامی (للسبحانی)، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، الاعتصام بالکتاب و السنة، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ۳ جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، البلوغ، حقیقته، علامته و أحکامه، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ۵ جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، الخمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، الرسائل الأربع (للسبحانی)، ۴ جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، الزکاة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، الصوم فی الشریعة الإسلامیة الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، المختار فی أحکام الخیار، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، المواهب فی تحریر أحکام المکاسب، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، الوضوء علی ضوء الکتاب و السنة، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، تأریخ الفقه الإسلامی و أدواره، در یک جلد، ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، تذکرة الأعیان، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، دراسات موجزة فی الخیارات و الشروط، در یک جلد، المرکز العالمی للدراسات الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، رسالة فی تأثیر الزمان و المکان علی استنباط الأحکام، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، رساله توضیح المسائل (سبحانی)، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، سوم، ۱۴۲۹ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، سلسلة المسائل الفقهیة، ۲۶ جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، مصادر الفقه الإسلامی و منابعه، در یک جلد، دار الأضواء، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، مناسک الحج و أحکام العمرة (للسبحانی)، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، مناسک حج و احکام عمره (سبحانی)، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، موسوعة طبقات الفقهاء، ۱۵ جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، نظام الطلاق فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، نظام المضاربة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• تبریزی، جعفر سبحانی، نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء، دو جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جعفری، محمد تقی، رسائل فقهی (علامه جعفری)، در یک جلد، مؤسسة منشورات کرامت، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• تبریزی، جعفری، محمد تقی، منابع فقه، در یک جلد، ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، سوم، ۱۴۱۶ ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، استفتاءات جدید (تبریزی)، دو جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، استفتاءات جدید حج (تبریزی)، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، أسس الحدود و التعزیرات، در یک جلد، دفتر مؤلف، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، أسس القضاء و الشهادة، در یک جلد، دفتر مؤلف، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، ۳ جلد، دار التفسیر، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (دروس فی مسائل علم الأصول)، ۳ جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، المسائل المنتخبة (للتبریزی)، در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، قم - ایران، پنجم، ۱۴۲۷ ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، تنقیح مبانی الأحکام - کتاب الدیات، در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، تنقیح مبانی الأحکام - کتاب القصاص، در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۶ ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، تنقیح مبانی العروة - کتاب الاجتهاد و التقلید، در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، تنقیح مبانی العروة - کتاب الاعتکاف، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، تنقیح مبانی العروة - کتاب الصوم، در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، تنقیح مبانی العروة - کتاب الطهارة، ۴ جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، رسالة فی لبس السواد - الأنوار الإلهیة، در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، رساله احکام بانوان (تبریزی)، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، رساله احکام جوانان و نوجوانان (تبریزی)، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، صراط النجاة (للتبریزی)، ۷ جلد، دار الصدیقة الشهیدة، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، مسائل حول الحج و العمرة، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، مناسک الحج (للتبریزی)، در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• تبریزی، جواد بن علی، منهاج الصالحین (للتبریزی)، ۲ جلد، مجمع الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه)، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• تبریزی، راضی بن محمد حسین نجفی، تحلیل الکلام فی فقه الإسلام، در یک جلد، امیر قلم، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• تبریزی، سید محمد حسین طباطبایی، قاعدة لا ضرر و الاجتهاد و التقلید (حاشیة الکفایة)، در یک جلد، المؤسسة العلمیة لأفکار العلامة الطباطبائی، قم - ایران، اول، ه ق.
• تبریزی، عبد الحسین امینی، الزیارة، در یک جلد، قم - ایران، ۱۴۱۷ ه ق.
• تبریزی، عبد الحسین امینی، السجود علی التربة الحسینیة، در یک جلد، مجمع جهانی اهل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• تبریزی، ملکی میرزا جواد - مترجم:رجب زاده، رضا، أسرار الصلاة (ملکی تبریزی)، در یک جلد، انتشارات پیام آزادی، تهران - ایران، چهارم، ۱۴۲۰ ه ق.
• تبریزی، موسی بن جعفر بن احمد، قاعدة الضرر، الید، التجاوز و الصحة (أوثق الوسائل)، در یک جلد، کتابفروشی کتبی نجفی، قم - ایران، اول، ۱۳۶۹ ه ق.
• تبریزی، میرزا فتاح شهیدی، حاشیة علی رسالة فی التقیة (للشهیدی)، در یک جلد، چاپخانه اطلاعات، تبریز - ایران، اول، ۱۳۷۵ ه ق.
• تبریزی، میرزا فتاح شهیدی، حاشیة علی رسالة فی العدالة (للشهیدی)، در یک جلد، چاپخانه اطلاعات، تبریز - ایران، اول، ۱۳۷۵ ه ق.
• تبریزی، میرزا فتاح شهیدی، هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ۳ جلد، چاپخانه اطلاعات، تبریز - ایران، اول، ۱۳۷۵ ه ق.
• تستری، اسد الله کاظمی، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه ق.
• تفرشی، سید مصطفی بن حسین حسینی، نقد الرجال، ۵ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• تویسرکانی، میرزا عبد الغفار حسینی، رسالة فی الغناء (للتویسرکانی)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• تهرانی، احمد بن محمد باقر مجتهدی، سه رساله، در یک جلد، در راه حق، قم - ایران، ششم، ۱۴۲۳ ه ق.
• تهرانی، آقا بزرگ، توضیح الرشاد فی تأریخ حصر الاجتهاد، در یک جلد، چاپخانه خیام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۱ ه ق.
• تهرانی، سید محمد حسین حسینی، رسالة حول مسألة رؤیة الهلال، در یک جلد، ه ق.
• تهرانی، سید محمد حسین حسینی، صلاة الجمعة، در یک جلد، عرش ندیشه، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• تهرانی، سید محمد حسین حسینی، ولایة الفقیه فی حکومة الإسلام، ۴ جلد، دار الحجة البیضاء، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• تهرانی، سید محمد حسین حسینی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ۴ جلد، انتشارات علامه طباطبایی، مشهد - ایران، دوم، ۱۴۲۱ ه ق.
• تهرانی، سید محمد محسن حسینی، رساله طهارت انسان، در یک جلد، انتشارات شهریار، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• تهرانی، محمد هادی، رسالة فی الغناء (للطهرانی)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• تهرانی، محمد هادی، منظومة فی الغناء، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.

ج

[ویرایش]

• جرجانی، سید امیر ابو الفتح حسینی، تفسیر شاهی، ۲ جلد، انتشارات نوید، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• جرقویئیی، محمد رضا حسین‌آبادی، رسالة فی الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالی، در یک جلد، مؤسسه میثم تمار، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• جرقویئیی، محمد رضا حسین‌آبادی، رسالة فی الطهارة و فی حکم المجنب المتیمم المحدث بالحدث الأصغر، در یک جلد، مؤسسه میثم تمار، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• جرقویئیی، محمد رضا حسین‌آبادی، رسالة فی المعاملة و الاختلاف بین المتعاقدین، در یک جلد، مؤسسه میثم تمار، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• جزائری، سید محمد جعفر مروج، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (منتهی الدرایة)، ۳ جلد، مؤسسة دار الکتاب، قم - ایران، سوم، ۱۴۱۵ ه ق.
• جزائری، سید محمد جعفر مروج، نظرة فی الحقوق، أحکامها و أقسامها، در یک جلد، قم - ایران، ه ق.
• جزائری، سید محمد جعفر مروج، هدی الطالب فی شرح المکاسب، ۷ جلد، مؤسسة دار الکتاب، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• جزائری، سید نعمة الله، کشف الأسرار فی شرح الاستبصار، ۲ جلد، مؤسسة دار الکتاب، قم - ایران، اول، ۱۴۰۸ ه ق.
• جزائری، سید نعمة الله، منبع الحیاة و حجیة قول المجتهد من الأموات، در یک جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، ۱۴۰۱ ه ق.
• جزایری، عبد الکریم بن محمد جواد موسوی - مترجم:رسولیان، حمید، تحقیقی در تنجیس متنجس، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• جزایری، عبد الکریم بن محمد جواد موسوی، البرهان المؤسس لتحقیق أن المتنجس لا ینجس، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• جزائری، عبد اللّٰه بن نور الدین، التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیة، در یک جلد، محقق کتاب، تهران - ایران، اول، ه ق.
• جزری، ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ۵ جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم - ایران، اول، ه ق.
• جزیری، عبد الرحمن - غروی، سید محمد - یاسر مازح، الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت علیهم السلام، ۵ جلد، دار الثقلین، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• جعفریان، رسول، دوازده رسالۀ فقهی دربارۀ نماز جمعه، در یک جلد، مؤسسه انصاریان، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• جعفریان، رسول، رسائل حجابیه، دو جلد، دلیل ما، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۸ ه ق.
• جمعی از بزرگان، تأریخ الفقه و تطوراته (المنتخب)، ۲۰ جلد، ه ق.
• جمعی از بزرگان، تأریخ الفقهاء و الرواة (المنتخب)، ۹ جلد، ه ق.
• جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۳ جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، معجم فقه الجواهر، ۶ جلد، الغدیر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، ۱۱ جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• جمعی از علما، الأصول الستة عشر، در یک جلد، دار الشبستری للمطبوعات، قم - ایران، اول، ه ق.
• جمعی از فقها، گزیده مناسک حج، در یک جلد، ه ق.
• جمعی از محققان در پژوهشگاه تحقیقات اسلامی، جهاد در آینه روایات، دو جلد، انتشارات زمزم هدایت، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• جمعی از محققان در پژوهشگاه تحقیقات اسلامی، جهاد در آینه قرآن، دو جلد، انتشارات زمزم هدایت، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• جمعی از محققان در پژوهشگاه تحقیقات اسلامی، فرهنگ موضوعی جهاد و دفاع، در یک جلد، انتشارات زمزم هدایت، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• جمعی از مؤلفان، مجلة فقه أهل البیت علیهم السلام (بالعربیة)، ۵۲ جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه ق.
• جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، ۵۶ جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه ق.
• جواهری، حسن محمد تقی، الربا فقهیا و اقتصادیا، در یک جلد، مؤلف محترم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۵ ه ق.
• جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ۶ جلد، دار العلم للملایین، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۰ ه ق.

ح

[ویرایش]

• حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع - حدیقة المؤمنین، ۳ جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی قدس سره، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل (ط - الحدیثة)، ۱۶ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل (ط - القدیمة)، ۲ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه ق.
• حائری، سید کاظم حسینی، أساس الحکومة الإسلامیة، در یک جلد، مطبعة النیل، بیروت - لبنان، اول، ۱۳۹۹ ه ق.
• حائری، سید کاظم حسینی، الفتاوی المنتخبة (مجموعة إجابات فی فقه العبادات و المعاملات)، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• حائری، سید کاظم حسینی، القضاء فی الفقه الإسلامی، در یک جلد، مجمع اندیشه اسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• حائری، سید کاظم حسینی، المرجعیة و القیادة، در یک جلد، دار التفسیر، قم - ایران، سوم، ۱۴۲۵ ه ق.
• حائری، سید کاظم حسینی، فتاوی فی الأموال العامة، در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله حائری، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• حائری، سید کاظم حسینی، فقه العقود، ۲ جلد، مجمع اندیشه اسلامی، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۳ ه ق.
• حائری، سید کاظم حسینی، مناسک الحج (للحائری)، در یک جلد، دار البشیر، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۷ ه ق.
• حائری، سید کاظم حسینی، ولایة الأمر فی عصر الغیبة، در یک جلد، مجمع اندیشه اسلامی، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۴ ه ق.
• حائری، سید محمد مجاهد طباطبایی، القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقلید (مفاتیح الأصول)، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۲۹۶ ه ق.
• حائری، سید محمد مجاهد طباطبایی، کتاب المناهل، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه ق.
• حائری، سید میرزا جعفر طباطبایی، إرشاد العباد إلی لبس السواد علی سید الشهداء و الأئمة الأمجاد، در یک جلد، چاپخانه علمیه، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• حائری، علامه مازندرانی، محمد صالح، أحسن الدلالات فی حل الإشکالات عن أحکام أولاد الکلالات، در یک جلد، نور الولایة، تبریز - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• حسکانی، حاکم، ابو القاسم، عبید الله، فضائل شهر رجب، در یک جلد، مؤسسة النشر التابعة لوزارةالثقافة والإرشاد الإسلامی، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• حسنی، هاشم معروف، تأریخ الفقه الجعفری، در یک جلد، دار الکتاب الإسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• حسنی، هاشم معروف، نظریة العقد فی الفقه الجعفری، در یک جلد، منشورات مکتبة هاشم، بیروت - لبنان، اول، ه ق.
• حکیم، سید محسن طباطبایی، دلیل الناسک - تعلیقة وجیزة علی مناسک الحج (للنائینی)، در یک جلد، مدرسه دار الحکمه، نجف اشرف - عراق، سوم، ۱۴۱۶ ه ق.
• حکیم، سید محسن طباطبایی، قاعدة الضرر و الضرار (حقائق الأصول)، در یک جلد، کتابفروشی بصیرتی، قم - ایران، پنجم، ۱۴۰۸ ه ق.
• حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ۱۴ جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• حکیم، سید محسن طباطبایی، منهاج الصالحین (المحشّٰی للحکیم)، ۲ جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• حکیم، سید محسن طباطبایی، نهج الفقاهة، در یک جلد، انتشارات ۲۲ بهمن، قم - ایران، اول، ه ق.
• حکیم، سید محمد تقی طباطبایی، القرعة و الاجتهاد و التقلید (الأصول العامة)، در یک جلد، مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۸ ه ق.
• حکیم، سید محمد سعید طباطبایی، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (المحکم فی أصول الفقه)، دو جلد، مؤسسة المنار، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• حکیم، سید محمد سعید طباطبایی، حواریات فقهیة، در یک جلد، مؤسسه المنار، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• حکیم، سید محمد سعید طباطبایی، فقه المرأة المسلمة، در یک جلد، دار الهلال، قم - ایران، سوم، ۱۴۲۷ ه ق.
• حکیم، سید محمد سعید طباطبایی، مرشد المغترب، توجیهات و فتاوی، در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• حکیم، سید محمد سعید طباطبایی، مسائل معاصرة فی فقه القضاء، در یک جلد، دار الهلال، نجف اشرف - عراق، دوم، ۱۴۲۷ ه ق.
• حکیم، سید محمد سعید طباطبایی، مصباح المنهاج - کتاب الصوم، در یک جلد، دار الهلال، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• حکیم، سید محمد سعید طباطبایی، مصباح المنهاج - کتاب الطهارة، ۶ جلد، مؤسسة المنار، قم - ایران، ه ق.
• حکیم، سید محمد سعید طباطبایی، منهاج الصالحین (للسید محمد سعید)، ۳ جلد، دار الصفوة، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• حکیم، سید منذر طباطبایی، مراحل تطوّر الاجتهاد فی الفقه الإمامی، در یک جلد، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام شماره ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷، قم - ایران، اول، ه ق.
• حلبی، ابن ابی المجد، علی بن حسن، إشارة السبق إلی معرفة الحق، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• حلبی، ابن زهره، حمزة بن علی حسینی، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• حلبی، ابو الصلاح، تقی الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، در یک جلد، کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علیه السلام، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۰۳ ه ق.
• حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، أجوبة مسائل و رسائل فی مختلف فنون المعرفة، در یک جلد، دلیل ما، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۰ ه ق.
• حلّی، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، الرسائل العشر (لابن فهد)، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی قدس سره، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• حلّی، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، المقتصر من شرح المختصر، در یک جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• حلّی، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۵ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۷ ه ق.
• حلّی، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، عدة الداعی و نجاح الساعی، در یک جلد، دار الکتاب العربی، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۰۷ ه ق.
• حلّی، حسن بن علی بن داود، الجوهرة فی نظم التبصرة، در یک جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• حلّی، حسن بن علی بن داود، رجال ابن داود، در یک جلد، انتشارات دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۸۳ ه ق.
• حلّی، حسین، بحوث فقهیة (للحلی)، در یک جلد، مؤسسة المنار، قم - ایران، چهارم، ۱۴۱۵ ه ق.
• حلّی، حسین، دلیل العروة الوثقی، ۲ جلد، مطبعة النجف، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۳۷۹ ه ق.
• حلّی، رضی الدین، علی بن یوسف بن مطهر، العدد القویة لدفع المخاوف الیومیة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۰۸ ه ق.
• حلّی، سید ابن طاووس، رضی الدین، علی، الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحدیثة)، ۳ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• حلّی، سید ابن طاووس، رضی الدین، علی، الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - القدیمة)، ۲ جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، دوم، ۱۴۰۹ ه ق.
• حلّی، سید ابن طاووس، رضی الدین، علی، الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• حلّی، سید ابن طاووس، رضی الدین، علی، الدروع الواقیة، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• حلّی، سید ابن طاووس، رضی الدین، علی، المجتنی من الدعاء المجتبی، در یک جلد، دار الذخائر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• حلّی، سید ابن طاووس، رضی الدین، علی، جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع، در یک جلد، دار الرضی، قم - ایران، اول، ه ق.
• حلّی، سید ابن طاووس، رضی الدین، علی، رسالة المواسعة و المضایقة (لابن طاوس)، در یک جلد، دلیل ما، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• حلّی، سید ابن طاووس، رضی الدین، علی، فتح الأبواب، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• حلّی، سید ابن طاووس، رضی الدین، علی، فرج المهموم - معرفة نهج الحلال من علم النجوم، در یک جلد، دار الذخائر، قم - ایران، اول، ۱۳۶۸ ه ق.
• حلّی، سید ابن طاووس، رضی الدین، علی، فلاح السائل و نجاح المسائل، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
• حلّی، سید ابن طاووس، رضی الدین، علی، قبس من غیاث سلطان الوری، در یک جلد، مدرسه امام مهدی علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۸ ه ق.
• حلّی، سید ابن طاووس، رضی الدین، علی، مهج الدعوات و منهج العبادات، در یک جلد، دار الذخائر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع القطّان، معالم الدین فی فقه آل یاسین، دو جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، أجوبة المسائل المُهَنّٰائیة، در یک جلد، چاپخانه خیام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۱ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، الاجتهاد و التقلید (مبادئ الوصول إلی علم الأصول)، در یک جلد، المطبعة العلمیة، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، الرسالة السعدیة، در یک جلد، دار الصفوة، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، إیضاح الاشتباه، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، در یک جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، ۶ جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - القدیمة)، ۲ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، مشهد - ایران، اول، ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، ۱۴ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء (ط - القدیمة)، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۳۸۸ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، رجال العلامة - خلاصة الأقوال، در یک جلد، منشورات المطبعة الحیدریة، نجف اشرف - عراق، دوم، ۱۳۸۱ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ۹ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۳ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۱۵ جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ۲ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، الرسالة الفخریة فی معرفة النیة، در یک جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، اول، ۱۳۸۷ ه ق.
• حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، الاجتهاد و التقلید (معارج الأصول)، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۳ ه ق.
• حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، الرسائل التسع (للمحقق الحلّی)، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، ۲ جلد، مؤسسة المطبوعات الدینیة، قم - ایران، ششم، ۱۴۱۸ ه ق.
• حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ۲ جلد، مؤسسه سید الشهداء علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۷ ه ق.
• حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۸ ه ق.
• حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، نکت النهایة، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• حلّی، مقداد بن عبد اللّٰه سیوری - مترجم:بخشایشی، عبد الرحیم عقیقی، کنز العرفان فی فقه القرآن - ترجمه، دو جلد، پاساژ قدس پلاک ۱۱۱، قم - ایران، اول، ه ق.
• حلّی، مقداد بن عبد اللّٰه سیوری، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ۴ جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• حلّی، مقداد بن عبد اللّٰه سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۲ جلد، انتشارات مرتضوی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• حلّی، مقداد بن عبد اللّٰه سیوری، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۰۳ ه ق.
• حلّی، نجم الدین جعفر بن زهدری، إیضاح ترددات الشرائع، دو جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۸ ه ق.
• حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، در یک جلد، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، قم - ایران، اول، ۱۴۰۵ ه ق.
• حلّی، یحیی بن سعید، نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، در یک جلد، منشورات رضی، قم - ایران، اول، ۱۳۹۴ ه ق.
• حمیری، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد (ط - الحدیثة)، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• حمیری، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد (ط - القدیمة)، ۳ جلد، کتابفروشی نینوا، تهران - ایران، اول، ه ق.
• حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ۱۲ جلد، دار الفکر المعاصر، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• حیدری، سید علی نقی، الاجتهاد و التقلید (أصول الاستنباط)، در یک جلد، لجنة إدارة الحوزة العلمیة، قم - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• حیدری، محسن، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، در یک جلد، دار الولاء للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۴ ه ق.

خ

[ویرایش]

• خالصی، محمد باقر، أحکام المحبوسین فی الفقه الجعفری، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• خالصی، محمد باقر، رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، أجوبة الاستفتاءات (بالعربیة)، ۲ جلد، الدار الإسلامیة، بیروت - لبنان، سوم، ۱۴۲۰ ه ق.
• خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، أجوبة الاستفتاءات (فارسی)، در یک جلد، دفتر معظم له در قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، أجوبة الاستفتاءات فی الصوم، در یک جلد، الدار الإسلامیة، بیروت - لبنان، سوم، ۱۴۲۰ ه ق.
• خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، المهادنة، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، بحث حول الصابئة، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، کاوشی در حکم فقهی صابئان، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، مناسک الحج (للخامنئی)، در یک جلد، نشر مشعر، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، مناسک حج (خامنه‌ای)، در یک جلد، ه ق.
• خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین، اللمعات النیرة فی شرح تکملة التبصرة، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین، حاشیة المکاسب (للآخوند)، در یک جلد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
• خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین، رسالة فی الدماء الثلاثة (للآخوند)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین، قاعدة الضرر و الاجتهاد و التقلید (کفایة الأصول)، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین، قاعدة الملازمة بین العقل و الشرع (فوائد الأصول للآخوند)، در یک جلد، ه ق.
• خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین، کتاب الرضاع (للآخوند)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین، کتاب الفراق - مقالة فی الطلاق (للآخوند)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین، کتاب فی الوقف (للآخوند)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین، مقالة فی الرهن، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین، مقالة فی العدالة، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• خراسانی، حسین وحید، توضیح المسائل (وحید)، در یک جلد، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم - ایران، نهم، ۱۴۲۸ ه ق.
• خراسانی، حسین وحید، مناسک الحج (للوحید الخراسانی)، در یک جلد، مدرسة الإمام باقر العلوم علیه السلام، قم - ایران، پنجم، ۱۴۲۸ ه ق.
• خراسانی، حسین وحید، مناسک حج (وحید خراسانی)، در یک جلد، مدرسة الإمام باقر العلوم علیه السلام، قم - ایران، چهارم، ۱۴۲۸ ه ق.
• خراسانی، حسین وحید، منهاج الصالحین (للوحید)، ۳ جلد، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم - ایران، پنجم، ۱۴۲۸ ه ق.
• خراسانی، علی محمدی، شرح تبصرة المتعلمین (محمدی)، دو جلد، ه ق.
• خراسانی، فاضل تونی، عبد اللّٰه بن محمد، الاجتهاد و التقلید (الوافیة فی الأصول)، در یک جلد، مجمع الفکر الإسلامی، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۵ ه ق.
• خراسانی، محمود بن عبد السلام تربتی شهابی، ادوار فقه (شهابی)، ۳ جلد، سازمان چاپ و انتشارات، تهران - ایران، پنجم، ۱۴۱۷ ه ق.
• خلخالی، سید محمد مهدی موسوی - مترجم، جعفر الهادی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• خلخالی، سید محمد مهدی موسوی، الحاکمیة فی الإسلام، در یک جلد، مجمع اندیشه اسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• خلخالی، سید محمد مهدی موسوی، فقه الشیعة - کتاب الإجارة، در یک جلد، مرکز فرهنگی انتشارات منیر، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• خلخالی، سید محمد مهدی موسوی، فقه الشیعة - کتاب الخمس و الأنفال، ۳ جلد، دار البشیر، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی - مترجم:اسلامی، علی، تحریر الوسیلة - ترجمه، ۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، ۲۱، ۱۴۲۵ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، استفتاءات (امام خمینی)، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، پنجم، ۱۴۲۲ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، الاجتهاد و التقلید (تنقیح الأصول)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، الاجتهاد و التقلید (للإمام الخمینی)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، الاجتهاد و التقلید (معتمد الأصول)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، الرسائل العشرة (للإمام الخمینی)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (الرسائل للإمام الخمینی)، ۲ جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم - ایران، اول، ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (تهذیب الأصول)، ۲ جلد، دار الفکر - کتابفروشی اسماعیلیان، قم - ایران، اول، ۱۳۸۲ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، المکاسب المحرمة (للإمام الخمینی)، ۲ جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، تحریر الوسیلة، ۲ جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ایران، اول، ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، توضیح المسائل (امام خمینی)، در یک جلد، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، توضیح المسائل (محشّٰی - امام خمینی)، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، هشتم، ۱۴۲۴ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، زبدة الأحکام (للإمام الخمینی)، در یک جلد، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، سر الصلاة - معراج السالکین و صلاة العارفین، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، نهم، ۱۴۲۹ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، قاعدة عدم التذکیة و المیسور (أنوار الهدایة)، در یک جلد، ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، کتاب البیع (تقریرات، للخرم‌آبادی)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، کتاب البیع (تقریرات، للقدیری)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ۵ جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، کتاب الخلل فی الصلاة، در یک جلد، چاپخانه مهر، قم - ایران، اول، ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، کتاب الطهارة (تقریرات، للإمام الخمینی)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، کتاب الطهارة (للإمام الخمینی، ط - الحدیثة)، ۴ جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، کتاب الطهارة (للإمام الخمینی، ط - القدیمة)، ۳ جلد، چاپخانه حکمت، قم - ایران، اول، ۱۳۷۶ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، مناسک حج (امام خمینی)، در یک جلد، ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، مناسک عمره مفرده (محشی ویژه بانوان)، در یک جلد، نشر مشعر، قم - ایران، سی و چهارم، ۱۴۲۸ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، منتخب مناسک حج، در یک جلد، نشر مشعر، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۶ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، نجاة العباد (امام خمینی)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، ولایت فقیه (امام خمینی)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، دوازدهم، ۱۴۲۳ ه ق.
• خمینی، شهید، سید مصطفی موسوی، الخلل فی الصلاة (للسید مصطفی الخمینی)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خمینی، شهید، سید مصطفی موسوی، الخیارات (للسید مصطفی الخمینی)، ۲ جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خمینی، شهید، سید مصطفی موسوی، العوائد و الفوائد، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خمینی، شهید، سید مصطفی موسوی، الواجبات فی الصلاة، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ه ق.
• خمینی، شهید، سید مصطفی موسوی، تحریر العروة الوثقی، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خمینی، شهید، سید مصطفی موسوی، دروس الأعلام و نقدها، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خمینی، شهید، سید مصطفی موسوی، کتاب البیع (للسید مصطفی الخمینی)، ۲ جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خمینی، شهید، سید مصطفی موسوی، کتاب الصوم (للسید مصطفی الخمینی)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خمینی، شهید، سید مصطفی موسوی، کتاب الطهارة (للسید مصطفی الخمینی)، ۲ جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خمینی، شهید، سید مصطفی موسوی، مستند تحریر الوسیلة، ۲ جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ه ق.
• خمینی، شهید، سید مصطفی موسوی، ولایة الفقیه (للسید مصطفی الخمینی)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ه ق.
• خوانساری، آقا جمال الدین محمد بن آقا حسین بن محمد، التعلیقات علی الروضة البهیة (للآغا جمال)، در یک جلد، منشورات المدرسة الرضویة، قم - ایران، اول، ه ق.
• خوانساری، رضی الدین بن آقا حسین بن محمد، تکمیل مشارق الشموس فی شرح الدروس، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۳۱۱ ه ق.
• خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ۷ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۵ ه ق.
• خوانساری، سید محمد تقی و اراکی، محمد علی، رسالة فی الدماء الثلاثة و أحکام الأموات و التیمم، در یک جلد، مؤسسه در راه حق، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• خوانساری، سید محمود بن عبد العظیم، رسالة فی الغناء (للخوانساری)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خوانساری، محمد امامی، الحاشیة الأولی علی المکاسب (للخوانساری)، در یک جلد، ه ق.
• خوانساری، محمد امامی، الحاشیة الثانیة علی المکاسب (للخوانساری)، در یک جلد، اول، ه ق.
• خوانساری، موسی بن محمد نجفی، رسالة فی قاعدة نفی الضرر (للخوانساری)، در یک جلد، المکتبة المحمدیة، تهران - ایران، اول، ۱۳۷۳ ه ق.
• خوزانی، شهید، محمد ابراهیم، رسالة استحباب التختم بالعقیق، در یک جلد، انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی - تبریزی، جواد بن علی، فقه الأعذار الشرعیة و المسائل الطبیة (المحشّٰی)، در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، أحکام الرضاع فی فقه الشیعة، در یک جلد، المنیر للطباعة و النشر، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۶ جلد، تحت اشراف جناب آقای لطفی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، الدرر الغوالی فی فروع العلم الإجمالی، در یک جلد، نشر مرتضی، مشهد - ایران، دوم، ۱۴۰۵ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (الهدایة فی الأصول)، ۲ جلد، مؤسسه صاحب الأمر علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (دراسات)، ۲ جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروة الوثقی، ۴ جلد، ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، المعتمد فی شرح المناسک، ۳ جلد، منشورات مدرسة دار العلم - لطفی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، تکملة المنهاج، در یک جلد، نشر مدینة العلم، قم - ایران، ۲۸، ۱۴۱۰ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاة (المحشّٰی للخوئی)، ۳ جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعة - الاجتهاد و التقلید، در یک جلد، چاپخانه نو ظهور، قم - ایران، سوم، ۱۴۱۱ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ۶ جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، ۱۴۱۸ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه العترة فی زکاة الفطرة، در یک جلد، مقرر محترم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، قاعدة الفراغ و الصحة و...الاجتهاد و التقلید (مصباح الأصول)، در یک جلد، کتابفروشی داوری، قم - ایران، پنجم، ۱۴۱۷ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی العروة الوثقی، ۲ جلد، منشورات مدرسة دار العلم - لطفی، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، ۲ جلد، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، محاضرات فی المواریث، در یک جلد، مؤسسة السبطین (علیهما السلام) العالمیة، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، مصباح الفقاهة (المکاسب)، ۷ جلد، ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، معتمد العروة الوثقی، ۲ جلد، منشورات مدرسة دار العلم - لطفی، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۶ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ۲۴ جلد، ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، مناسک الحج (للخوئی)، در یک جلد، چاپخانه مهر، قم - ایران، یازدهم، ۱۴۱۱ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، منهاج الصالحین (للخوئی)، ۲ جلد، نشر مدینة العلم، قم - ایران، ۲۸، ۱۴۱۰ ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، منیة السائل (للخوئی)، در یک جلد، ه ق.
• خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ۳۳ جلد، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• خویی، شهید، سید محمد تقی موسوی، الشروط أو الالتزامات التبعیة فی العقود، ۳ جلد، دار المؤرخ العربی، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۴ ه ق.

د

[ویرایش]

• دارابی، محمد بن محمد، مقامات السالکین، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، أحکام الخلل فی الصلاة، در یک جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، الاجتهاد و التقلید (للشیخ الأنصاری)، در یک جلد، کتابفروشی مفید، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، الاجتهاد و التقلید (مطارح الأنظار)، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، الرسالة الأولی فی الخلل الواقع فی الصلاة، در یک جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، الرسالة الثانیة فی الخلل الواقع فی الصلاة، در یک جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری‌ل‌، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، القضاء و الشهادات (للشیخ الأنصاری)، در یک جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، رسالة فی التحریم من جهة المصاهرة، در یک جلد، منشورات دارالذخائر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، رسالة فی الرضاع (للشیخ الأنصاری)، در یک جلد، منشورات دارالذخائر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، رسالة فی المواریث (للشیخ الأنصاری)، در یک جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، رسالة فی الوصایا (للشیخ الأنصاری)، در یک جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، رسالة فی منجزات المریض (للشیخ الأنصاری)، در یک جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، رساله رضاعیه (شیخ انصاری)، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، رساله زکات فطره، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، رساله زکات مال، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، رساله سراج العباد (محشّٰی - شیخ انصاری)، در یک جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، رسائل فقهیة (للشیخ الأنصاری)، در یک جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، صراط النجاة (محشّٰی، شیخ انصاری)، در یک جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، صیغ العقود و الإیقاعات (شیخ انصاری)، در یک جلد، مجمع اندیشه اسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، قاعدة لا ضرر و الید و الصحة و القرعة (فرائد الأصول)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الحج (للشیخ الأنصاری)، در یک جلد، مجمع الفکر الإسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الخمس (للشیخ الأنصاری)، در یک جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الزکاة (للشیخ الأنصاری)، در یک جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة (للشیخ الأنصاری)، ۳ جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصوم (للشیخ الأنصاری)، در یک جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الطهارة (للشیخ الأنصاری)، ۵ جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد أمین انصاری، کتاب المکاسب (المحشّٰی)، ۱۷ جلد، مؤسسه مطبوعاتی دار الکتاب، قم - ایران، سوم، ۱۴۱۰ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ۶ جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - القدیمة)، ۳ جلد، منشورات دار الذخائر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)، در یک جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، ملحق أحکام الخلل (للشیخ الأنصاری)، در یک جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، مناسک حج (محشّٰی، شیخ انصاری)، در یک جلد، مجمع الفکر الإسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• دیلمی، سلاّر، حمزة بن عبد العزیز، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، در یک جلد، منشورات الحرمین، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.

ر

[ویرایش]

• راوندی، قطب الدین، سعید بن عبد اللّٰه، الخرائج و الجرائح، ۳ جلد، مؤسسه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• راوندی، قطب الدین، سعید بن عبد اللّٰه، سؤال و جواب فقهی (قطب راوندی)، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• راوندی، قطب الدین، سعید بن عبداللّٰه، دعوات الراوندی - سلوة الحزین، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۷ ه ق.
• راوندی، قطب الدین، سعید بن عبداللّٰه، فقه القرآن (للراوندی)، ۲ جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - رحمه الله، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۵ ه ق.
• رحمان ستایش، محمد کاظم، رسائل فی ولایة الفقیه، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• روحانی، سید مهدی حسینی، رسالة فی أن الوتر ثلاث رکعات، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• ری‌شهری، محمد - مترجم:محدثی، جواد، حج و عمره در قرآن و حدیث، در یک جلد، نشر مشعر، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.

ز

[ویرایش]

• زمخشری، ابو القاسم، محمود بن عمر، الفائق فی غریب الحدیث، ۴ جلد، دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• زنجانی، سید محمد جواد شبیری، توضیح الأسناد المشکلة فی الکتب الأربعة، دو جلد، دار الحدیث للطباعة و النشر، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• زنجانی، سید موسی شبیری، المسائل الشرعیة (للشبیری)، در یک جلد، مؤسسة نشر الفقاهة، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• زنجانی، سید موسی شبیری، رساله توضیح المسائل (شبیری)، در یک جلد، انتشارات سلسبیل، قم - ایران، اول، ۱۴۳۰ ه ق.
• زنجانی، سید موسی شبیری، کتاب نکاح (زنجانی)، ۲۵ جلد، مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• زنجانی، سید موسی شبیری، مناسک الحج (للشبیری)، در یک جلد، مؤسسة الولاء للدراسات، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• زنجانی، سید موسی شبیری، مناسک زائر (شبیری)، در یک جلد، شهاب الدین، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• زنجانی، عباس علی عمید، فقه سیاسی (عمید)، ۳ جلد، انتشارات امیر کبیر، تهران - ایران، چهارم، ۱۴۲۱ ه ق.

س

[ویرایش]

• سبزواری، سید عبد الأعلی، جامع الأحکام الشرعیة (للسبزواری)، در یک جلد، مؤسسه المنار، قم - ایران، نهم، ه ق.
• سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، ۳۰ جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، ۱۴۱۳ ه ق.
• سبزواری، سید علی بن عبد الأعلی، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۳ ه ق.
• سبزواری، سید علی بن عبد الأعلی، الخمس (للسبزواری)، در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله سبزوازی، بغداد - عراق، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• سبزواری، سید محمد هادی میر لوحی، إعلام الأحباء فی حرمة الغناء، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• سبزواری، علی مؤمن قمّی، جامع الخلاف و الوفاق، در یک جلد، زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ۲ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۲۴۷ ه ق.
• سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، رسالة فی تحریم الغناء (للمحقق السبزواری)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایة الأحکام، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• سبزواری، مولی هادی بن مهدی، اسرار الحکم فی المفتتح و المختتم، در یک جلد، انتشارات مطبوعات دینی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• سبزواری، مولی هادی بن مهدی، شرح نبراس الهدی - أرجوزة فی الفقه، در یک جلد، انتشارات بیدار، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• سعدی ابو جیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، در یک جلد، دار الفکر، دمشق - سوریه، دوم، ۱۴۰۸ ه ق.
• سنقری حائری، محمد علی، الموسیقیات و نقدها، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• سنقری، حسین بن علی، رسالة فی الغناء (للسنقری)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• سیستانی، سید علی حسینی، الفتاوی المیسَّرة، در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله سیستانی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• سیستانی، سید علی حسینی، المسائل المنتخبة (للسیستانی)، در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله سیستانی، قم - ایران، نهم، ۱۴۲۲ ه ق.
• سیستانی، سید علی حسینی، قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسیستانی)، در یک جلد، دفتر آیة الله سیستانی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین (للسیستانی)، ۳ جلد، دفتر حضرت آیة الله سیستانی، قم - ایران، پنجم، ۱۴۱۷ ه ق.

ش

[ویرایش]

• شاهرودی، سید محمود بن علی حسینی، کتاب الحج (للشاهرودی)، ۵ جلد، مؤسسه انصاریان، قم - ایران، اول، ۱۴۰۲ ه ق.
• شاهرودی، سید محمود هاشمی، بایسته‌های فقه جزا، در یک جلد، نشر میزان - نشر دادگستر، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• شاهرودی، سید محمود هاشمی، بحوث فی الفقه الزراعی، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• شاهرودی، سید محمود هاشمی، قاعدة الفراغ و التجاوز (للشاهرودی)، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۸ ه ق.
• شاهرودی، سید محمود هاشمی، قراءات فقهیة معاصرة، دو جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• شاهرودی، سید محمود هاشمی، کتاب الخمس (للشاهرودی)، دو جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۵ ه ق.
• شاهرودی، سید محمود هاشمی، مقالات فقهیة، در یک جلد، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• شاهرودی، سید مرتضی موسوی، جامع الفتاوی - عمره مفرده، در یک جلد، نشر مشعر، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• شاهرودی، سید مرتضی موسوی، جامع الفتاوی - مناسک حج، در یک جلد، نشر مشعر، قم - ایران، سوم، ۱۴۲۸ ه ق.
• شاهرودی، محمد ابراهیم جناتی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، در یک جلد، ه ق.
• شاهرودی، محمد ابراهیم جناتی، کفارات الإحرام، در یک جلد، مؤسسه انصاریان، قم - ایران، اول، ۱۴۰۲ ه ق.
• شاهرودی، محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، در یک جلد، ه ق.
• شبر، سید علی حسینی، العمل الأبقی فی شرح العروة الوثقی، ۲ جلد، مطبعة النجف، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۳۸۳ ه ق.
• شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، المسائل الناصریات، در یک جلد، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، جمل العلم و العمل، در یک جلد، مطبعة الآداب، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۳۸۷ ه ق.
• شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، رسائل الشریف المرتضی، ۴ جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۵ ه ق.
• شعرانی، ابو الحسن، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین - ترجمه و شرح، ۲ جلد، منشورات إسلامیة، تهران - ایران، پنجم، ۱۴۱۹ ه ق.
• شوشتری، سید محمد حسن مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق، دو جلد، نشر میزان، تهران - ایران، دوم، ۱۴۲۷ ه ق.
• شوشتری، شهید ثالث، قاضی سید نور الله، نهایة الإقدام فی وجوب المسح علی الأقدام، در یک جلد، ه ق.
• شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، ۱۱ جلد، کتابفروشی صدوق، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
• شوشتری، ملا عبد الله، رسالة الواجبات، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• شهرستانی، سید علی، وضوء النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ۲ جلد، مؤسسة جواد الأئمة علیه السلام للطباعة و النشر، مشهد - ایران، دوم، ۱۴۱۶ ه ق.
• شهرستانی، سید علی، وضوء عبد الله بن عباس، در یک جلد، نشر مشعر، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• شهرستانی، سید هبة الدین، نبذة من رسالة صلاة الجمعة، در یک جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، ۱۴۰۱ ه ق.
• شهرستانی، میرزا محمد جعفر، رسالة وجیزة فی الغناء (للشهرستانی)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• شیبانی، ماجد بن فلاح بن حسن، رسالة فی حل الخراج (للشیبانی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• شیرازی، سید صادق حسینی، أحکام النساء (للشیرازی، السید صادق)، در یک جلد، انتشارات سلسله، قم - ایران، پنجم، ۱۴۲۷ ه ق.
• شیرازی، سید صادق حسینی، استفتاءات الغناء (للشیرازی، السید صادق)، در یک جلد، ه ق.
• شیرازی، سید صادق حسینی، التعلیقات علی شرائع الإسلام، ۲ جلد، انتشارات استقلال، قم - ایران، ششم، ۱۴۲۵ ه ق.
• شیرازی، سید صادق حسینی، ألف مسألة فی بلاد الغرب، در یک جلد، دار العلوم - مؤسسة الإمامة، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• شیرازی، سید صادق حسینی، المسائل الإسلامیة مع المسائل الحدیثة، در یک جلد، منشورات رشید، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• شیرازی، سید صادق حسینی، المسائل الطبیة (للشیرازی، السید صادق)، در یک جلد، یاس الزهراء علیها السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۸ ه ق.
• شیرازی، سید صادق حسینی، المسائل المنتخبة (للشیرازی، السید صادق)، در یک جلد، ه ق.
• شیرازی، سید صادق حسینی، بیان الفقه فی شرح العروة الوثقی، ۴ جلد، دار الأنصار، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۶ ه ق.
• شیرازی، سید صادق حسینی، فقه السیاحة و السفر، در یک جلد، دار الأولیاء، قطیف- عربستان سعودی، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• شیرازی، سید صادق حسینی، مسائل فقهیة (۴۴۴ مسألة فقهیة)، در یک جلد، دار الأولیاء للطباعة و النشر، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• شیرازی، سید صادق حسینی، مناسک الحج (للشیرازی، السید صادق)، در یک جلد، ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، الأسئلة و الأجوبة - اثنا عشر رسالة، ۱۲ جلد، اول، ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، الرسائل الثلاث (للشیرازی، السید محمد)، ۳ جلد، ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، الإدارة، در یک جلد، ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، البیئة، در یک جلد، مؤسسة الوعی الإسلامی، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، الرأی العام و الإعلام، در یک جلد، مؤسسة الوعی الإسلامی - دار العلوم، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، السلم و السلام، در یک جلد، دار العلوم للتحقیق و الطباعة و النشر و التوزیع، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، القانون، در یک جلد، مرکز الرسول الأعظم (ص) للتحقیق و النشر، بیروت - لبنان، دوم، ۱۴۱۹ ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، القواعد الفقهیة، در یک جلد، مؤسسه امام رضا علیه السلام، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، المرور و آداب السفر، در یک جلد، مؤسسة المجتبی، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، النظافة، در یک جلد، ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، المال، أخذا و عطاء و صرفا، در یک جلد، مؤسسة الوعی الاسلامی - دار العلوم، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، إیصال الطالب إلی المکاسب، ۱۶ جلد، منشورات اعلمی، تهران - ایران، اول، ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، فقه العولمة، در یک جلد، مؤسسة الفکر الإسلامی، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، من فقه الزهراء علیها السلام، ۵ جلد، رشید، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، مناسک الحج (للشیرازی، السید محمد)، در یک جلد، ه ق.
• شیرازی، سید محمد حسینی، منتخب المسائل الإسلامیة، در یک جلد، ه ق.
• شیرازی، قدرت الله انصاری و پژوهشگران مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم ا، موسوعة أحکام الأطفال و أدلتها، ۴ جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• شیرازی، کاظم، شرح العروة الوثقی (لکاشف الغطاء)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• شیرازی، میرزا محمد تقی، حاشیة المکاسب (للمیرزا الشیرازی)، ۲ جلد، منشورات الشریف الرضی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• شیرازی، میرزا محمد حسن حسینی، رسالة فی حکم اللباس المشکوک فیه (للمیرزا الشیرازی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم - مترجم:الحرز، احمد محمد، الشیعة شبهات و ردود، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، أحکام النساء (لمکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، احکام بانوان (مکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، یازدهم، ۱۴۲۸ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، احکام پزشکی (مکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - إیران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، ۳ جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۷ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، الاجتهاد و التقلید (أنوار الأصول)، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۸ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، الجمرات فی الماضی و الحاضر، در یک جلد، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، سوم، ۱۴۲۶ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، الربا و البنک الإسلامی، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، الفتاوی الجدیدة (لمکارم)، ۳ جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۷ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، القواعد الفقهیة (لمکارم)، ۲ جلد، مدرسه امام امیر المؤمنین - علیه السلام، قم - ایران، سوم، ۱۴۱۱ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، أنوار الفقاهة - کتاب البیع (لمکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، أنوار الفقاهة - کتاب التجارة (لمکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، أنوار الفقاهة - کتاب الحدود و التعزیرات (لمکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، أنوار الفقاهة - کتاب الخمس و الأنفال (لمکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، أنوار الفقاهة - کتاب النکاح (لمکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، بحوث فقهیة هامة (لمکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، بررسی طرق فرار از ربا، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، تحقیقی جدید درباره رمی جمرات، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۳ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، تعزیر و گستره آن، در یک جلد، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، چند نکته مهم درباره رؤیت هلال، در یک جلد، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۶ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، حکم الأضحیة فی عصرنا، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، سوم، ۱۴۱۸ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، حیله‌های شرعی و چاره‌جوئی‌های صحیح، در یک جلد، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۸ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، ربا و بانکداری اسلامی، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، رسالة توضیح المسائل (لمکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۴ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، رساله احکام برای جوانان (مکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، پانزدهم، ۱۴۲۸ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، رساله توضیح المسائل (مکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، پنجاه ودوم، ۱۴۲۹ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، رمی جمرات در گذشته و حال، در یک جلد، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۴ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، رمی الجمرات فی بحث جدید، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، شیعه پاسخ می‌گوید، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، هشتم، ۱۴۲۸ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، کتاب النکاح (مکارم)، ۶ جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، مسائل مهمة حول رؤیة الهلال، در یک جلد، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، مناسک الحج (لمکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۶ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، مناسک جامع حج (مکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• شیرازی، ناصر مکارم، مناسک عمره مفرده (مکارم)، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، سوم، ۱۴۲۸ ه ق.

ص

[ویرایش]

• صاحب بن عباد، کافی الکفاة، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، ۱۰ جلد، عالم الکتاب، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• صدر، سید رضا، الاجتهاد و التقلید (للصدر)، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• صدر، شهید، سید محمد باقر، اقتصادنا، در یک جلد، دفتر تبلیغات اسلامی - شعبه خراسان، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• صدر، شهید، سید محمد باقر، البنک اللاربوی، در یک جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت - لبنان، هفتم، ۱۴۰۱ ه ق.
• صدر، شهید، سید محمد باقر، الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام، در یک جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت - لبنان، هشتم، ۱۴۰۳ ه ق.
• صدر، شهید، سید محمد باقر، الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام، در یک جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت - لبنان، هشتم، ۱۴۰۳ ه ق.
• صدر، شهید، سید محمد باقر، القواعد الفقهیة (بحوث فی علم الأصول - للصدر)، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، پنجم، ۱۴۱۷ ه ق.
• صدر، شهید، سید محمد باقر، القواعد الفقهیة (مباحث الأصول)، ۲ جلد، دفتر جناب مقرر، قم - ایران، اول، ۱۴۰۸ ه ق.
• صدر، شهید، سید محمد باقر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ۴ جلد، مجمع الشهید آیة الله الصدر العلمی، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۸ ه ق.
• صدر، شهید، سید محمد باقر، قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للشهید الصدر)، در یک جلد، دار الصادقین للطباعة و النشر، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• صدر، شهید، سید محمد، ما وراء الفقه، ۱۰ جلد، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• صیمری، مفلح بن حسن (حسین)، تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف - منتخب الخلاف، ۳ جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۰۸ ه ق.
• صیمری، مفلح بن حسن (حسین)، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، ۴ جلد، دار الهادی، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• صیمری، مفلح بن حسن (حسین)، کشف الالتباس عن موجز أبی العباس، در یک جلد، مؤسسه صاحب الأمر علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.

ط

[ویرایش]

• طالقانی، ملا نظرعلی بن سلطان محمد، رسالة فی الغناء (للطالقانی)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی (طاهری)، ۵ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۸ ه ق.
• طباطبایی، سید حسین مدرسی - مترجم:محمد آصف فکرت، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، در یک جلد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، ۲ جلد، نشر مرتضی، مشهد - ایران، اول، ۱۴۰۳ ه ق.
• طبرسی، امین الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، ۲ جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• طبسی، نجفی، محمد رضا - مترجم:اشتهاردی، محمد محمدی، تراش ریش از نظر اسلام، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• طبسی، نجفی، محمد رضا - مترجم:محمد کاظمی قزوینی، المنیة فی حکم الشارب و اللحیة، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• طبسی، نجم الدین - مترجم:حسینی، سید محمد رضا و شفیعی، مصطفی، زندان و تبعید در اسلام، در یک جلد، انتشارات صفحه‌نگار، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• طبسی، نجم الدین - مترجم:داداش زاده، مصطفی، روزه عاشورا سنتی نبوی یا بدعتی اموی، در یک جلد، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• طبسی، نجم الدین - مترجم:شیرازی، محمد حسین، ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین، در یک جلد، دلیل ما، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• طبسی، نجم الدین - مترجم:شیرازی، محمد حسین، نماز با دست بسته یا باز (ارسال و تکفیر)، در یک جلد، دلیل ما، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• طبسی، نجم الدین - مترجم:شیرازی، محمد حسین، نماز تراویح سنت یا بدعت، در یک جلد، دلیل ما، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• طبسی، نجم الدین، السجن و النفی فی مصادر التشریع الإسلامی، در یک جلد، بوستان کتاب، قم - ایران، اول، ه ق.
• طبسی، نجم الدین، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الإسلامی، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• طبسی، نجم الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، در یک جلد، بوستان کتاب، قم - ایران، اول، ه ق.
• طبسی، نجم الدین، دراسات فقهیة فی مسائل خلافیة، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• طبسی، نجم الدین، صوم عاشورا، در یک جلد، دار الولاء للطباعة و النشر و التوزیع، قم - ایران، اول، ه ق.
• طبسی، نجم الدین، موارد السجن فی النصوص و الفتاوی، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ه ق.
• طرابلسی، ابن براج، قاضی، عبد العزیز - طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، جواهر الفقه - العقائد الجعفریة، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• طرابلسی، ابن براج، قاضی، عبد العزیز، المهذب (لابن البراج)، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
• طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ۶ جلد، کتابفروشی مرتضوی، تهران - ایران، سوم، ۱۴۱۶ ه ق.
• طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن - مترجم:خراسانی، محمد واعظ زاده، الجمل و العقود فی العبادات - ترجمه، در یک جلد، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، اول، ۱۳۸۷ ه ق.
• طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاجتهاد و التقلید (العدَّة فی أصول الفقه)، در یک جلد، چاپخانه ستاره، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ۴ جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، اول، ۱۳۹۰ ه ق.
• طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، در یک جلد، انتشارات کتابخانه جامع چهل‌ستون، تهران - ایران، اول، ۱۳۷۵ ه ق.
• طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الأمالی (للشیخ الطوسی)، در یک جلد، دار الثقافة، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الجمل و العقود فی العبادات، در یک جلد، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، اول، ۱۳۸۷ ه ق.
• طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ۶ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۷ ه ق.
• طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الرسائل العشر (للشیخ الطوسی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۴ ه ق.
• طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الفهرست (للشیخ الطوسی)، در یک جلد، المکتبة الرضویة، نجف اشرف - عراق، اول، ه ق.
• طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ۸ جلد، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران - ایران، سوم، ۱۳۸۷ ه ق.
• طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، در یک جلد، دار الکتاب العربی، بیروت - لبنان، دوم، ۱۴۰۰ ه ق.
• طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ۱۰ جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه ق.
• طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، رجال الشیخ الطوسی - الأبواب، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، سوم، ۱۴۲۷ ه ق.
• طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، ۲ جلد، مؤسسة فقه الشیعة، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• طوسی، خواجه نصیر الدین - مترجم:شاهرودی، محمد حسن شفیعی، جواهر الفرائض در ارث (فارسی)، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• طوسی، خواجه نصیر الدین، جواهر الفرائض (بالعربیة)، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• طوسی، محمد بن علی بن حمزه، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۰۸ ه ق.

ع

[ویرایش]

• عاملی اصفهانی، سید صدر الدین محمد بن صالح، منظومة فی الرضاع - الأرجوزة الرضاعیة و شرحها، در یک جلد، مؤسسه انصاریان، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• عاملی بیاضی، ابراهیم سلیمان، الأوزان و المقادیر، در یک جلد، لبنان، اول، ۱۳۸۱ ه ق.
• عاملی، ابو جعفر، محمد بن حسن، استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، ۷ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن (محشّٰی، ط - جدید)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن (محشّٰی، ط - قدیم)، در یک جلد، مؤسسة منشورات الفراهانی، تهران - ایران، اول، ه ق.
• عاملی، بهاء الدّین، محمد بن حسین، الاثناعشریة فی الصلاة الیومیة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه و چاپخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین، الحاشیة علی من لا یحضره الفقیه، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین، الحبل المتین فی أحکام الدین، در یک جلد، کتابفروشی بصیرتی، قم - ایران، اول، ۱۳۹۰ ه ق.
• عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین، العروة الوثقی (للشیخ البهائی)، در یک جلد، کتابفروشی بصیرتی، قم - ایران، اول، ۱۳۹۰ ه ق.
• عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین، الفرائض البهائیة - الرسالة الإرثیة، در یک جلد، کتابفروشی بصیرتی، قم - ایران، اول، ۱۳۹۰ ه ق.
• عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین، الوجیزة فی علم الدرایة، در یک جلد، کتابفروشی بصیرتی، قم - ایران، اول، ۱۳۹۰ ه ق.
• عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین، حرمة ذبائح أهل الکتاب، در یک جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین، رسالة الکرّ - تعیین مقدار الکرّ، در یک جلد، کتابفروشی بصیرتی، قم - ایران، اول، ۱۳۹۰ ه ق.
• عاملی، بهاء الدّین، محمد بن حسین، رسالة فی الکرّ، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین، مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین مع تعلیقات الخواجوئی، در یک جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، دوم، ۱۴۱۴ ه ق.
• عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین، مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیلة، در یک جلد، نشر دار الأضواء، بیروت - لبنان، ه ق.
• عاملی، بهاء الدّین، محمد بن حسین، هفت استفتای فقهی (شیخ بهایی)، در یک جلد، انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• عاملی، جمال الدین، حسن بن زین الدین، الاجتهاد و التقلید (معالم الدین قسم الأصول)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، نهم، ه ق.
• عاملی، جمال الدین، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین (قسم الفقه)، ۲ جلد، مؤسسة الفقه للطباعة و النشر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• عاملی، حرّ، محمد بن حسن، الفصول المهمة فی أصول الأئمة - تکملة الوسائل، ۳ جلد، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• عاملی، حرّ، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیة، در یک جلد، چاپخانه علمیه، قم - ایران، اول، ۱۴۰۳ ه ق.
• عاملی، حرّ، محمد بن حسن، أمل الآمل، ۲ جلد، ه ق.
• عاملی، حرّ، محمد بن حسن، رسالة فی الغناء (للحرّ العاملی)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• عاملی، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ۳۰ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة - منتخب المسائل، ۸ جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• عاملی، حسین بن شهاب الدین کرکی، الاجتهاد و التقلید (هدایة الأبرار إلی طریق الأئمة الأطهار)، در یک جلد، رئوف جمال الدین، حی المعلمین، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۳۹۶ ه ق.
• عاملی، حسین بن عبد الصمد - مترجم:جلالی، سید محمد جواد حسینی، مصرف خمس در زمان غیبت، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• عاملی، حسین بن عبد الصمد، العقد الحسینی - الرسالة الوسواسیة، در یک جلد، چاپخانه گلبهار، یزد - ایران، اول، ه ق.
• عاملی، حسین بن عبد الصمد، تقدیم الشیاع علی الید، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• عاملی، حسین بن عبد الصمد، مصرف حق الإمام (علیه السلام) فی زمن الغیبة، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، ۲۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ۱۱ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق.
• عاملی، سید حسن، صدر الدین کاظمی، تکملة أمل الآمل، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
• عاملی، سید محمد حسین ترحینی، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ۹ جلد، دار الفقه للطباعة و النشر، قم - ایران، چهارم، ۱۴۲۷ ه ق.
• عاملی، شرف الدین، سید عبد الحسین موسوی، المسح علی الأرجل أو غسلها فی الوضوء، در یک جلد، ه ق.
• عاملی، شرف الدین، سید عبد الحسین موسوی، مسائل فقهیة (لشرف الدین)، در یک جلد، مکتبة نینوی الحدیثة، تهران - ایران، ه ق.
• عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، الألفیة فی فقه الصلاة الیومیة، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۸ ه ق.
• عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، البیان، در یک جلد، محقق، قم - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۷ ه ق.
• عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ۲ جلد، کتابفروشی مفید، قم - ایران، اول، ه ق.
• عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، در یک جلد، دار التراث - الدار الإسلامیة، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، المزار فی کیفیة زیارات النبی و الأئمة علیهم السلام، در یک جلد، مدرسه امام مهدی علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، النفلیة، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۸ ه ق.
• عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ۴ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، رسائل الشهید الأول، در یک جلد، ه ق.
• عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، ۴ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، الحاشیة الأولی علی الألفیة، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، الحاشیة الثانیة علی الألفیة، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّٰی - کلانتر)، ۱۰ جلد، کتابفروشی داوری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّٰی - سلطان العلماء)، ۲ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، الفوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، المقاصد العلیة فی شرح الرسالة الألفیة، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد الأصولیة و العربیة، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، حاشیة الإرشاد، ۴ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، حاشیة المختصر النافع، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، حاشیة شرائع الإسلام، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، رسائل الشهید الثانی (ط - الحدیثة)، ۲ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، رسائل الشهید الثانی (ط - القدیمة)، در یک جلد، کتابفروشی بصیرتی، قم - ایران، اول، ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان (ط - الحدیثة)، ۲ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۲ ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان (ط - القدیمة)، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، فوائد القواعد، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• عاملی، علی بن محمد بن حسن جبعی، تنبیه الغافلین و تذکیر العاقلین، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، الموجز فی المتعة، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۳ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۴ ه ق.
• عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، رسالة قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، ۳ جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی و دفتر نشر اسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• عاملی، کفعمی، ابراهیم بن علی، البلد الأمین و الدرع الحصین، در یک جلد، مؤسسه اعلمی، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• عاملی، کفعمی، ابراهیم بن علی، المصباح (للکفعمی)، در یک جلد، دار الرضی (زاهدی)، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۵ ه ق.
• عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ۸ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• عاملی، محمد بن علی موسوی، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• عاملی، میر سید احمد علوی، تقدم نماز زیارت در زیارت از بعید، در یک جلد، انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• عاملی، میر سید احمد علوی، مناهج الأخیار فی شرح الاستبصار، ۳ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، اول، ه ق.
• عاملی، یاسین عیسی، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، در یک جلد، دار البلاغة للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• عبد الجبار حمد شراره، أحکام الغصب فی الفقه الإسلامی، در یک جلد، مؤسسة الأعلمی - دار التربیة، بیروت - بغداد، اول، ۱۳۹۵ ه ق.
• عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، القواعد الفقهیة (نهایة الأفکار)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ه ق.
• عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۵ ه ق.
• عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، حاشیة المکاسب (تقریرات، للنجم‌آبادی)، در یک جلد، انتشارات غفور، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، رسالة فی اللباس المشکوک (للعراقی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، رسالة فی تعاقب الأیدی، در یک جلد، چاپخانه مهر، قم - ایران، اول، ه ق.
• عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، روائع الأمالی فی فروع العلم الإجمالی، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، شرح تبصرة المتعلمین (للآغا ضیاء)، ۵ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، قاعدة فی العلم بوجود أحد الخللین إجمالا، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، قاعدة لا ضرر (للآغا ضیاء)، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، قاعدة نفی الضرر و الاجتهاد و التقلید (مقالات الأصول)، در یک جلد، مجمع الفکر الإسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، کتاب القضاء (تقریرات، للنجم‌آبادی)، در یک جلد، انتشارات مؤسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، کتاب القضاء (للآغا ضیاء)، در یک جلد، چاپخانه مهر، قم - ایران، اول، ه ق.
• عراقی، عبد النبی نجفی، المعالم الزلفی فی شرح العروة الوثقی، در یک جلد، المطبعة العلمیة، قم - ایران، اول، ۱۳۸۰ ه ق.
• عراقی، محسن، الولایة الإلهیة و ولایة الفقیه، در یک جلد، مجمع الفکر الإسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• عریضی، علی بن جعفر علیهما السلام، مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• عسکری، سید مرتضی، الزواج الموقت فی الإسلام، در یک جلد، ه ق.
• علوی، سید عادل بن علی بن الحسین، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، ۲ جلد، انتشارات کتابخانه و چاپخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• عمانی، حسن بن علی بن ابی عقیل حذّاء، حیاة ابن أبی عقیل و فقهه، در یک جلد، مرکز معجم فقهی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• عمانی، حسن بن علی بن ابی عقیل حذّاء، مجموعة فتاوی ابن أبی عقیل، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• عمیدی، سید عمید الدین بن محمد اعرج حسینی، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.

غ

[ویرایش]

• غروی، مولی علی علی‌یاری، إیضاح الغوامض فی تقسیم الفرائض، در یک جلد، بنیاد فرهنگ اسلامی، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۱ ه ق.
• غروی، مولی علی علی‌یاری، منهاج الملة فی بیان الوقت و القبلة، در یک جلد، بنیاد فرهنگ اسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• غروی، مولی علی علی‌یاری، نهج الإعلان بما یثبت به دخول شهر رمضان، در یک جلد، بنیاد فرهنگ اسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.

ف

[ویرایش]

• فراهانی، میرزا ابو القاسم قائم مقام بن میرزا عیسی سید الوزراء، رساله جهادیه، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ۸ جلد، نشر هجرت، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۰ ه ق.
• فرطوسی حویزی، حسین، التوضیح النافع فی شرح ترددات صاحب الشرائع، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۶ ه ق.
• فشارکی، سید محمد بن قاسم طباطبایی، الرسائل الفشارکیة، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• فشارکی، سید محمد بن قاسم طباطبایی، قاعدة الفراغ و التجاوز و الصحة (درر الأصول)، در یک جلد، چاپخانه مهر، قم - ایران، اول، ۱۳۳۸ ه ق.
• فقعانی، علی بن علی بن محمد بن طی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الإیقاعات و العقود، در یک جلد، مکتبة إمام العصر (عج) العلمیة، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• فقعانی، علی بن علی بن محمد بن طی، مسائل ابن طی - المسائل الفقهیة، در یک جلد، ه ق.
• فکیکی، توفیق بن علی بن ناصر، المتعة و أثرها فی الإصلاح الاجتماعی، در یک جلد، دار الکتاب الإسلامی، بیروت - لبنان، اول، ۱۳۹۹ ه ق.
• فلاح‌زاده، محمد حسین، مناسک حج ویژه بانوان، در یک جلد، نشر مشعر، قم - ایران، دوازدهم، ۱۴۲۸ ه ق.
• فیروزآبادی، سید مرتضی حسینی یزدی، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (عنایة الأصول)، ۳ جلد، کتابفروشی فیروزآبادی، قم - ایران، چهارم، ۱۴۰۰ ه ق.
• فیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، در یک جلد، منشورات دار الرضی، قم - ایران، اول، ه ق.

ق

[ویرایش]

• قاسمی، محمد علی و پژوهشگران دانشگاه علوم اسلامی رضوی، فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، دو جلد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ۷ جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، ششم، ۱۴۱۲ ه ق.
• قزوینی، سید حسین بن محمد ابراهیم حسینی، رسالة فی حل حدیث ورد فی الصوت الحسن، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• قزوینی، سید علی موسوی، الاجتهاد و التقلید (التعلیقة علی معالم الأصول)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• قزوینی، سید علی موسوی، رسالة فی العدالة (للقزوینی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• قزوینی، سید علی موسوی، رسالة فی قاعدة «حمل فعل المسلم علی الصحة»، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• قزوینی، سید علی موسوی، رسالة قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• قزوینی، سید علی موسوی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، دو جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• قزوینی، عبد النبی بن محمد تقی، تتمیم أمل الآمل، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۰۷ ه ق.
• قزوینی، ملا علی قارپوزآبادی، صیغ العقود و الإیقاعات (محشّٰی)، در یک جلد، انتشارات شکوری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• قطیفی، ابراهیم بن سلیمان، السراج الوهاج، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• قطیفی، آل طوق، احمد بن صالح، رسائل آل طوق القطیفی، ۴ جلد، دار المصطفی لإحیاء التراث، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• قطیفی، علی بن ابراهیم بن سلیمان، شرح ترددات المختصر النافع، در یک جلد، دار المصطفی لإحیاء التراث، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• قمشه‌ای، محمد علی اسماعیل‌پور، البراهین الواضحات - دراسات فی القضاء، ۲ جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• قمّی، ابن قولویه، ابو القاسم، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، در یک جلد، دار المرتضویة، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۳۹۸ ه ق.
• قمّی، اشعری، احمد بن محمد بن عیسی، النوادر (للأشعری)، در یک جلد، مدرسه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، قم - ایران، اول، ۱۴۰۸ ه ق.
• قمّی، حسین کریمی، قاعدة القرعة، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، الدرر و اللآلی فی فروع العلم الإجمالی، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ۵ جلد، کتابفروشی محلاتی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة - الاجتهاد و التقلید، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الخمس، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الصوم، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب المضاربة، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، ثلاث رسائل (للقمی، السید تقی)، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، دراساتنا من الفقه الجعفری، ۲ جلد، مطبعة الخیام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۰ ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ۴ جلد، کتابفروشی محلاتی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، مباحث فقهیة - الوصیة، الشرکة، صلة الرحم، در یک جلد، المقرر - چاپخانه امیر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، مبانی منهاج الصالحین، ۱۰ جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، مصباح الناسک فی شرح المناسک، دو جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• قمّی، سید تقی طباطبایی، هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، ۳ جلد، مطبعة باقری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• قمّی، سید صادق حسینی روحانی، المسائل المستحدثة (للروحانی)، در یک جلد، ه ق.
• قمّی، سید صادق حسینی روحانی، فقه الصادق علیه السلام (للروحانی)، ۲۶ جلد، دار الکتاب - مدرسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• قمّی، سید صادق حسینی روحانی، منهاج الصالحین (للروحانی)، ۳ جلد، ه ق.
• قمّی، سید صادق حسینی روحانی، منهاج الفقاهة (للروحانی)، ۶ جلد، انوار الهدی، قم - ایران، پنجم، ۱۴۲۹ ه ق.
• قمّی، سید محمد حسینی روحانی، القواعد الفقهیة (منتقی الأصول)، ۳ جلد، چاپخانه امیر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• قمّی، سید محمد حسینی روحانی، المرتقی إلی الفقه الأرقی - کتاب الحج، دو جلد، مؤسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیة (دار الجلی)، تهران - إیران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• قمّی، سید محمد حسینی روحانی، المرتقی إلی الفقه الأرقی - کتاب الخمس، در یک جلد، مؤسسة مولود الکعبة، قم - إیران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• قمّی، سید محمد حسینی روحانی، المرتقی إلی الفقه الأرقی - کتاب الخیارات، دو جلد، مؤسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیة (دار الجلی)، تهران - إیران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• قمّی، سید محمد حسینی روحانی، المرتقی إلی الفقه الأرقی - کتاب الزکاة، ۳ جلد، مؤسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیة (دار الجلی)، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• قمّی، سید محمد حسینی روحانی، المسائل المنتخبة (للروحانی، السید محمد)، در یک جلد، شرکة مکتبة الألفین، کویت، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• قمّی، صدوق اوّل، علی بن بابویه، مجموعة فتاوی ابن بابویه، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه - مترجم:غفاری، علی اکبر و محم، من لا یحضره الفقیه - ترجمه، ۶ جلد، نشر صدوق، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، المقنع (للشیخ الصدوق)، در یک جلد، مؤسسه امام هادی علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، الهدایة فی الأصول و الفروع، در یک جلد، مؤسسه امام هادی علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، در یک جلد، دار الشریف الرضی للنشر، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۶ ه ق.
• قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، علل الشرائع، ۲ جلد، کتابفروشی داوری، قم - ایران، اول، ۱۳۸۶ ه ق.
• قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، فضائل الأشهر الثلاثة، در یک جلد، کتابفروشی داوری، قم - ایران، اول، ۱۳۹۷ ه ق.
• قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، معانی الأخبار، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، ۱۴۰۳ ه ق.
• قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۳ ه ق.
• قمّی، محدث، شیخ عباس، الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، ۲ جلد، منشورات صبح پیروزی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• قمّی، محمد مؤمن، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• قمّی، محمد مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• قمّی، محمد مؤمن، مبانی تحریر الوسیلة - القضاء و الشهادات، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• قمّی، محمد مؤمن، مبانی تحریر الوسیلة - کتاب الحدود، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• قمّی، منتجب الدین، علی عبید الله بن حسن بن بابویه، الفهرست (للشیخ منتجب الدین)، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، ۱۴۰۸ ه ق.
• قندهاری، محمد آصف محسنی، الفقه و مسائل طبیة، ۲ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.

ک

[ویرایش]

• کابلی، محمد اسحاق فیَّاض، الأراضی - مجموعة دراسات و بحوث فقهیة إسلامیة، در یک جلد، دار الکتاب، قم - ایران، اول، ۱۴۰۱ ه ق.
• کابلی، محمد اسحاق فیَّاض، الأنموذج فی منهج الحکومة الإسلامیة، در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله فیاض، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• کابلی، محمد اسحاق فیَّاض، المسائل المستحدثة (للفیَّاض)، در یک جلد، مؤسسه مرحوم محمد رفیع حسین، کویت، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• کابلی، محمد اسحاق فیَّاض، تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی (للفیاض)، ۹ جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، ه ق.
• کابلی، محمد اسحاق فیَّاض، تعالیق مبسوطة علی مناسک الحج (للفیاض)، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، ه ق.
• کابلی، محمد اسحاق فیاض، رساله توضیح المسائل (فیاض)، در یک جلد، انتشارات مجلسی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• کابلی، محمد اسحاق فیاض، مائة سؤال و جواب حول الکتابة و الکتاب و المکتبات و جوابها، در یک جلد، المیزان للطباعة و التصمیم، نجف اشرف - عراق، اول، ه ق.
• کابلی، محمد اسحاق فیَّاض، مناسک الحج (للفیَّاض)، در یک جلد، انتشارات عزیزی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• کابلی، محمد اسحاق فیاض، مناسک حج (فیاض)، در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• کابلی، محمد اسحاق فیاض، منهاج الصالحین (للفیاض)، ۳ جلد، ه ق.
• کاشانی، حاج آقا رضا مدنی، براهین الحج للفقهاء و الحجج، ۴ جلد، مدرسه علمیه آیة الله مدنی کاشانی، کاشان - ایران، سوم، ۱۴۱۱ ه ق.
• کاشانی، حاج آقا رضا مدنی، تعلیقة شریفة علی بحث الخیارات و الشروط، در یک جلد، مکتبة آیة الله المدنی الکاشانی، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• کاشانی، حاج آقا رضا مدنی، کتاب الدیات (للمدنی الکاشانی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۸ ه ق.
• کاشانی، حاج آقا رضا مدنی، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۰ ه ق.
• کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی - مترجم و شارح:تفرشی، محمد، سفینة النجاة - ترجمه (فیض)، در یک جلد، اول، ه ق.
• کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، الشافی فی العقائد و الأخلاق و الأحکام، دو جلد، دار نشر اللوح المحفوظ، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، الشهاب الثاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی، در یک جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، ۱۴۰۱ ه ق.
• کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، النخبة فی الحکمة العملیة و الأحکام الشرعیة، در یک جلد، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، دوم، ۱۴۱۸ ه ق.
• کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، الوافی، ۲۶ جلد، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
• کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، الوافی، ۲۶ جلد، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
• کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، رسائل فیض کاشانی، ۲۴ جلد، مدرسه عالی شهید مطهری، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، سفینة النجاة (للفیض)، در یک جلد، اول، ه ق.
• کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، معتصم الشیعة فی أحکام الشریعة، ۳ جلد، مدرسه عالی شهید مطهری، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، ۳ جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق.
• کاشانی، محمد رسول بن عبد العزیز، رسالة فی تحریم الغناء (للکاشانی)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• کاشانی، محمد علی بن ملا مهدی آرانی، رسالة فی جواز بیع الوقف، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• کاشانی، ملا حبیب الله شریف، تسهیل المسالک إلی المدارک، در یک جلد، المطبعة العلمیة، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• کاشانی، ملا حبیب الله شریف، توضیح البیان فی تسهیل الأوزان، در یک جلد، چاپخانه علمیه، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• کاشانی، ملا حبیب الله شریف، ذریعة الاستغناء فی تحقیق الغناء، در یک جلد، مرکز احیای آثار ملا حبیب الله شریف کاشانی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• کاشانی، ملا حبیب الله شریف، مستقصی مدارک القواعد، در یک جلد، چاپخانه علمیه، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• کاشانی، ملا حبیب الله شریف، منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع - کتاب الطهارة، ۲ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• کاشانی، ملا حبیب الله شریف، منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع - کتاب الخمس، در یک جلد، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• کاظمی، شبر، سید عبد الله حسینی، الأصول الأصلیة و القواعد الشرعیة، در یک جلد، کتابفروشی مفید، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• کاظمی، فاضل، جواد بن سعد اسدی، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، ۴ جلد، ه ق.
• کراجکی، ابو الفتح، محمد بن علی بن عثمان، القول المبین عن وجوب مسح الرجلین، در یک جلد، دار الذخائر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• کرمانشاهی، آقا محمد علی بن وحید بهبهانی، مقامع الفضل، دو جلد، مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• کشمیری، سید محمد باقر رضوی، الروضة الغنّٰاء فی عدم جواز استماع الغناء، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• کشمیری، سید مهدی موسوی نجفی، رسالة مسألة الغناء (للکشمیری)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• کشّی، ابو عمرو، محمد بن عمر بن عبد العزیز، رجال الکشی (مع تعلیقات المیر داماد)، دو جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• کشّی، ابو عمرو، محمد بن عمر بن عبد العزیز، رجال الکشی، در یک جلد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۴۹۰ ه ق.
• کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - الإسلامیة)، ۸ جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه ق.
• کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - دار الحدیث)، ۱۵ جلد، دار الحدیث للطباعة و النشر، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• کوفی، احمد بن سلیمان شیبانی، رسالة أبی غالب الزراری و تکملتها، در یک جلد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• کوفی، محمد بن محمد اشعث، الجعفریات - الأشعثیات، در یک جلد، مکتبة نینوی الحدیثة، تهران - ایران، اول، ه ق.
• کوه‌کمری، سید محمد بن علی حجت، النجم الزاهر فی صلاة المسافر، در یک جلد، طلوع، تبریز - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• کوه‌کمری، سید محمد بن علی حجت، تحقیق فی مسألة اللباس المشکوک (للکوه‌کمری)، در یک جلد، محقق، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• کوه‌کمری، سید محمد بن علی حجت، کتاب البیع (للکوه‌کمری)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۹ ه ق.
• کیدری، قطب الدین، محمد بن حسین، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.

گ

[ویرایش]

• گرجی، ابو القاسم، تاریخ فقه و فقها، در یک جلد، مؤسسه سمت، تهران - ایران، سوم، ۱۴۲۱ ه ق.
• گردآورنده فرمایشات امام، امیر المؤمنین، علیه السلام:سید رضی، محمد، نهج البلاغة، در یک جلد، مؤسسه نهج البلاغه، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، إرشاد السائل (للگلبایگانی)، در یک جلد، دار الصفوة، بیروت - لبنان، دوم، ۱۴۱۳ ه ق.
• گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، الإحصار و الصد، در یک جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، الدر المنضود فی أحکام الحدود، ۳ جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، القواعد الفقهیة (إفاضة العوائد)، در یک جلد، ه ق.
• گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، بلغة الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب، در یک جلد، چاپخانه خیام، قم - ایران، اول، ۱۳۹۹ ه ق.
• گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، حول مسائل الحج (للگلبایگانی)، در یک جلد، چاپخانه باقری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، کتاب الحج (للگلبایگانی)، ۲ جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۳ ه ق.
• گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، کتاب الشهادات (للگلبایگانی)، در یک جلد، جناب مقرر کناب، قم - ایران، اول، ۱۴۰۵ ه ق.
• گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، کتاب الطهارة (للگلبایگانی)، در یک جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۷ ه ق.
• گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، کتاب القضاء (للگلبایگانی)، ۲ جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، مجمع المسائل (للگلبایگانی)، ۵ جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۹ ه ق.
• گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، مختصر الأحکام، در یک جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، ۱۳۹۰ ه ق.
• گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، نتائج الأفکار فی نجاسة الکفار، در یک جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، هدایة العباد (للگلبایگانی)، ۲ جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• گلپایگانی، علی افتخاری، آراء المراجع فی الحج (بالعربیة)، دو جلد، نشر مشعر، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۸ ه ق.
• گلپایگانی، علی صافی، ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، ۱۰ جلد، گنج عرفان، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• گلپایگانی، لطف الله صافی، احکام نوجوانان (صافی)، در یک جلد، نشر راسخون، قم - ایران، پانزدهم، ۱۴۲۴ ه ق.
• گلپایگانی، لطف الله صافی، استفتاءات پزشکی (صافی)، در یک جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• گلپایگانی، لطف الله صافی، استفتاءات حج (هزار مسأله)، در یک جلد، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• گلپایگانی، لطف الله صافی، الأحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر، در یک جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• گلپایگانی، لطف الله صافی، التعزیر، أحکامه و حدوده، در یک جلد، ه ق.
• گلپایگانی، لطف الله صافی، أوقات الصلوات، در یک جلد، ه ق.
• گلپایگانی، لطف الله صافی، بحث حول الاستسقام (مشروعیة الاستخارة)، در یک جلد، ه ق.
• گلپایگانی، لطف الله صافی، ثلاث رسائل فقهیة (للصافی)، در یک جلد، دفتر معظم له، قم - ایران، اول، ه ق.
• گلپایگانی، لطف الله صافی، جامع الأحکام (صافی)، دو جلد، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها، قم - ایران، چهارم، ۱۴۱۷ ه ق.
• گلپایگانی، لطف الله صافی، ضرورة وجود الحکومة أو الولایة للفقهاء، در یک جلد، ه ق.
• گلپایگانی، لطف الله صافی، فقه الحج (للصافی)، ۴ جلد، مؤسسه حضرت معصومه سلام الله علیها، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۳ ه ق.
• گلپایگانی، لطف الله صافی، مع الشیخ جاد الحق فی إرث العصبة، در یک جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• گلپایگانی، لطف الله صافی، میراث الزوجة، در یک جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۵ ه ق.
• گلپایگانی، لطف الله صافی، هدایة العباد (للصافی)، در یک جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• گیلانی، شفتی، سید محمد باقر، تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار، ۲ جلد، انتشارات کتابخانه مسجد سید، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• گیلانی، شفتی، سید محمد باقر، رسائل فقهی (للسید الشفتی)، در یک جلد، مؤسسه فرهنگی، مطالعاتی الزهراء سلام الله علیها، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• گیلانی، شفتی، سید محمد باقر، سؤال و جواب فقهی (سید شفتی)، در یک جلد، انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• گیلانی، شفتی، سید محمد باقر، مقالة فی تحقیق إقامة الحدود فی هذه الأعصار، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• گیلانی، فومنی، محمد تقی بهجت، استفتاءات (بهجت)، ۴ جلد، دفتر حضرت آیة الله بهجت، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• گیلانی، فومنی، محمد تقی بهجت، بهجة الفقیه، در یک جلد، انتشارات شفق، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• گیلانی، فومنی، محمد تقی بهجت، جامع المسائل (بهجت)، ۵ جلد، دفتر معظم‌له، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۶ ه ق.
• گیلانی، فومنی، محمد تقی بهجت، رساله توضیح المسائل (بهجت)، در یک جلد، انتشارات شفق، قم - ایران، ۹۲، ۱۴۲۸ ه ق.
• گیلانی، فومنی، محمد تقی بهجت، مناسک حج و عمره (بهجت)، در یک جلد، انتشارات شفق، قم - ایران، سوم، ۱۴۲۴ ه ق.
• گیلانی، فومنی، محمد تقی بهجت، وسیلة النجاة (للبهجة)، در یک جلد، انتشارات شفق، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۳ ه ق.
• گیلانی، میرزای قمّی، ابو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات (للمیرزا القمی)، ۴ جلد، مؤسسه کیهان، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• گیلانی، میرزای قمّی، ابو القاسم بن محمد حسن، رسالة فی تحقیق الغناء (للمیرزا القمی)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• گیلانی، میرزای قمّی، ابو القاسم بن محمد حسن، رسالة فی حکم شیربها، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• گیلانی، میرزای قمّی، ابو القاسم بن محمد حسن، رسائل المیرزا القمی، دو جلد، دفتر تبلیغات اسلامی - شعبه خراسان، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• گیلانی، میرزای قمّی، ابو القاسم بن محمد حسن، غنائم الأیّام فی مسائل الحلال و الحرام، ۶ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• گیلانی، میرزای قمّی، ابو القاسم بن محمد حسن، مناهج الأحکام فی مسائل الحلال و الحرام، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• گیلانی، نجفی، میرزا حبیب الله رشتی، التعلیقة علی مکاسب الشیخ الأنصاری (للمیرزا حبیب الله)، در یک جلد، مجمع الذخائر الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۳۱۶ ه ق.
• گیلانی، نجفی، میرزا حبیب الله رشتی، فقه الإمامیة، قسم الخیارات (للمیرزا حبیب الله)، در یک جلد، کتابفروشی داوری، قم - ایران، اول، ۱۴۰۷ ه ق.
• گیلانی، نجفی، میرزا حبیب الله رشتی، کتاب الإجارة (للمیرزا حبیب الله)، در یک جلد، بی‌نا، نامعلوم، اول، ۱۳۱۱ ه ق.
• گیلانی، نجفی، میرزا حبیب الله رشتی، کتاب الغصب (للمیرزا حبیب الله)، در یک جلد، ه ق.
• گیلانی، نجفی، میرزا حبیب الله رشتی، کتاب القضاء (للمیرزا حبیب الله)، ۲ جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۱ ه ق.

ل

[ویرایش]

• لاری، سید عبد الحسین، التعلیقة علی المکاسب (لللاری)، در یک جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• لاری، سید عبد الحسین، التعلیقة علی ریاض المسائل، ۲ جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• لاری، سید عبد الحسین، تعلیقات علی رسالة فی التقیة، در یک جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• لاری، سید عبد الحسین، تعلیقات علی رسالة فی القضاء عن المیت، در یک جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• لاری، سید عبد الحسین، تعلیقات علی رسالة فی المواسعة و المضایقة، در یک جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• لاری، سید عبد الحسین، مجموعه مقالات، در یک جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، أجوبة السائلین (للفاضل)، در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، احکام پزشکان و بیماران (فاضل)، در یک جلد، ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، احکام جوانان (فاضل)، در یک جلد، انتشارات امیر قلم، قم - ایران، سی و پنجم، ۱۴۲۷ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، احکام عمره مفرده (فاضل)، در یک جلد، انتشارات امیر قلم، قم - ایران، یازدهم، ۱۴۲۶ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، اعتکاف و احکام آن، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، الأحکام الواضحة (للفاضل)، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، چهارم، ۱۴۲۲ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، القواعد الفقهیة (للفاضل)، در یک جلد، چاپخانه مهر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة - الغصب، إحیاء الموات، المشترکات و اللقطة، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة - المضاربة، الشرکة، المزارعة، المساقاة، الدین و...، در یک جلد، مرکز فقه ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة - الوقف،الوصیة،الأیمان و النذور،الکفارات،الصید، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - أحکام التخلی، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۳ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الإجارة، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الاجتهاد و التقلید، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۴ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج، ۵ جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، ۱۴۱۸ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحدود، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الصلاة، در یک جلد، مؤلف، قم - ایران، اول، ۱۴۰۸ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الصوم و الاعتکاف، در یک جلد، مرکز فقه ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الطلاق، المواریث، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - القصاص، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - القضاء و الشهادات، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - المکاسب المحرمة، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - النجاسات و أحکامها، در یک جلد، مؤلف، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - النکاح، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - غسل الجنابة،التیمم،المطهرات، در یک جلد، مؤسسه عروج، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، ثلاث رسائل (للفاضل)، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، جامع المسائل (عربی - للفاضل)، در یک جلد، انتشارات امیر قلم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، جامع المسائل (فارسی - فاضل)، دو جلد، انتشارات امیر قلم، قم - ایران، یازدهم، ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، رساله توضیح المسائل (فاضل)، در یک جلد، قم - ایران، صدوچهاردهم، ۱۴۲۶ ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، مناسک الحج (للفاضل)، در یک جلد، ه ق.
• لنکرانی، محمد فاضل موحدی، مناسک حج (فاضل)، در یک جلد، انتشارات امیر قلم، قم - ایران، دوازدهم، ۱۴۲۳ ه ق.
• لنگرودی، سید محمد حسن مرتضوی، الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ۲ جلد، مؤسسه انصاریان، قم - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه ق.
• لنگرودی، سید محمد حسن مرتضوی، توضیح المناسک، در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• لنگرودی، سید محمد حسن مرتضوی، طلوع الفجر فی اللیالی المقمرة، در یک جلد، مؤسسه انصاریان، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• لنگرودی، سید محمد حسن مرتضوی، لب اللباب فی طهارة أهل الکتاب، در یک جلد، مؤسسه انصاریان، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• لنگرودی، سید مرتضی حسینی، الرسائل الثلاث (للنگرودی)، در یک جلد، چاپخانه اسلام، قم - ایران، اول، ۱۳۸۰ ه ق.

م

[ویرایش]

• مازندرانی، ابن شهر آشوب، رشید الدین محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، ۲ جلد، دار البیدار للنشر، قم - ایران، اول، ۱۳۶۹ ه ق.
• مازندرانی، ابن شهر آشوب، رشید الدین محمد بن علی، معالم العلماء، در یک جلد، منشورات المطبعة الحیدریة، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۳۸۰ ه ق.
• مازندرانی، خاتون‌آبادی، (محمد)اسماعیل خواجوئی، التعلیقة علی الرسالة الصومیة (للشیخ البهائی)، در یک جلد، مؤسسه عاشوراء، قم - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• مازندرانی، خاتون‌آبادی، (محمد)اسماعیل خواجوئی، الرسائل الفقهیة (للخواجوئی)، ۲ جلد، دار الکتاب الإسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• مازندرانی، خاتون‌آبادی، (محمد)اسماعیل خواجوئی، الفوائد الرجالیة (للخواجوئی)، در یک جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• مازندرانی، خاتون‌آبادی، (محمد)اسماعیل خواجوئی، جامع الشتات (للخواجوئی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• مازندرانی، خاتون‌آبادی، (محمد)اسماعیل خواجوئی، رسالة فی الغناء (للخواجوئی)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• مازندرانی، خاتون‌آبادی، (محمد)اسماعیل خواجوئی، رساله اجوبه مسائل میرزا محمد حفیظ، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• مازندرانی، خاتون‌آبادی، (محمد)اسماعیل خواجوئی، رساله رضاعیه (خواجویی)، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• مازندرانی، علی اکبر سیفی، دلیل تحریر الوسیلة - أحکام الأسرة، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• مازندرانی، علی اکبر سیفی، دلیل تحریر الوسیلة - إحیاء الموات و اللقطة، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• مازندرانی، علی اکبر سیفی، دلیل تحریر الوسیلة - الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• مازندرانی، علی اکبر سیفی، دلیل تحریر الوسیلة - الخمس، ۱ جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• مازندرانی، علی اکبر سیفی، دلیل تحریر الوسیلة - الستر و الساتر، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• مازندرانی، علی اکبر سیفی، دلیل تحریر الوسیلة - الشرکة و القسمة، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• مازندرانی، علی اکبر سیفی، دلیل تحریر الوسیلة - الصید و الذباحة، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• مازندرانی، علی اکبر سیفی، دلیل تحریر الوسیلة - المضاربة، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• مازندرانی، علی اکبر سیفی، دلیل تحریر الوسیلة - الوصیة، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ه ق.
• مازندرانی، علی اکبر سیفی، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۳۰ ه ق.
• مازندرانی، علی اکبر سیفی، دلیل تحریر الوسیلة - فقه الربا، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۳۰ ه ق.
• مازندرانی، علی اکبر سیفی، دلیل تحریر الوسیلة - ولایة الفقیه، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، دوم، ۱۴۲۸ ه ق.
• مازندرانی، علی اکبر سیفی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• مازندرانی، محمد بن اسماعیل حائری، منتهی المقال فی أحوال الرجال، ۷ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• مازندرانی، محمد صالح بن احمد بن شمس سروی، شرح الکافی، ۱۲ جلد، المکتبة الإسلامیة، تهران - ایران، اول، ۱۳۸۲ ه ق.
• مازندرانی، محمد هادی بن محمد صالح، شرح فروع الکافی، ۵ جلد، دار الحدیث للطباعة و النشر، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• مامقانی، محمد حسن بن الملا عبد اللّٰه، غایة الآمال فی شرح کتاب المکاسب، ۳ جلد، مجمع الذخائر الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۳۱۶ ه ق.
• مامقانی، ملا عبد اللّٰه بن محمد حسن، المحاکمة بین علمین، در یک جلد، دار القرآن الکریم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۵ ه ق.
• مامقانی، ملا عبد اللّٰه بن محمد حسن، حاشیة علی رسالة فی التقیة (للمامقانی)، در یک جلد، مجمع الذخائر الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۳۵۰ ه ق.
• مامقانی، ملا عبد اللّٰه بن محمد حسن، حاشیة علی رسالة فی العدالة (للمامقانی)، در یک جلد، مجمع الذخائر الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۳۵۰ ه ق.
• مامقانی، ملا عبد اللّٰه بن محمد حسن، حاشیة علی رسالة فی القضاء عن المیت، در یک جلد، مجمع الذخائر الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۳۵۰ ه ق.
• مامقانی، ملا عبد اللّٰه بن محمد حسن، حاشیة علی رسالة فی المواسعة و المضایقة، در یک جلد، مجمع الذخائر الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۳۵۰ ه ق.
• مامقانی، ملا عبد اللّٰه بن محمد حسن، حاشیة علی رسالة فی قاعدة من ملک، در یک جلد، مجمع الذخائر الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۳۵۰ ه ق.
• مامقانی، ملا عبد اللّٰه بن محمد حسن، حاشیة علی رسالة لا ضرر (للمامقانی)، در یک جلد، مجمع الذخائر الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۳۵۰ ه ق.
• مامقانی، ملا عبد اللّٰه بن محمد حسن، نهایة المقال فی تکملة غایة الآمال، در یک جلد، مجمع الذخائر الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۳۵۰ ه ق.
• محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ۳ جلد، ه ق.
• محمودی، محمد رضا، مناسک حج (محشّٰی)، در یک جلد، نشر مشعر، تهران - ایران، ویرایش‌جدید، ۱۴۲۹ ه ق.
• محمودی، محمد رضا، مناسک عمره مفرده (محشی)، در یک جلد، نشر مشعر، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• مختاری، رضا و صادقی، محسن، رؤیت هلال، ۵ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• مختاری، رضا و صادقی، محسن، غنا، موسیقی، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• مدرس، سید حسن بن اسماعیل طباطبایی، الرسائل الفقهیة (للشهید المدرس)، در یک جلد، ستاد بزرگداشت پنجاهمین سالگرد شهادت مدرس، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۸ ه ق.
• مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی حسینی، العناوین الفقهیة، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، السرقة علی ضوء القرآن و السنة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه و چاپخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ۳ جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی قدس سره، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین، ۲ جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
• مرعشی، سید حسین بن رفیع الدین محمد حسینی، الاجتهاد و التقلید (حاشیة السلطان علی معالم الدین)، در یک جلد، کتابفروشی داوری، قم - ایران، اول، ه ق.
• مرعشی، سید محمد حسینی، خیر الکلام فی الغناء الحرام، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق، مأخذ شناسی قواعد فقهی، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• مشکینی، اردبیلی، ابو الحسن بن عبد الحسین، قاعدة المیسور و نفی الضرر و الاجتهاد و التقلید (للمشکینی)، ۲ جلد، کتاب‌فروشی لقمان، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، در یک جلد، نشر الهادی، قم - ایران، ششم، ۱۴۱۶ ه ق.
• مشکینی، میرزا علی، الفقه المأثور، در یک جلد، نشر الهادی، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۸ ه ق.
• مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، در یک جلد، ه ق.
• مشهدی، حائری، محمد بن جعفر، المزار الکبیر (للمشهدی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۱۴ جلد، مرکز الکتاب للترجمة و النشر، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۲ ه ق.
• مصطفوی، سید محمد کاظم، فقه المعاملات، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• مصطفوی، سید محمد کاظم، مائة قاعدة فقهیة، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، چهارم، ۱۴۲۱ ه ق.
• مطهری، شهید مرتضی، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ۳ جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• مظفر، محمد رضا، حاشیة المظفر علی المکاسب، ۲ جلد، حبیب، قم - ایران، اول، ه ق.
• مظفر، محمود بن محمد حسن، إحیاء الأراضی الموات، در یک جلد، المطبعة العالمیة، قاهره - مصر، اول، ۱۳۹۲ ه ق.
• معاونت آموزش و تحقیقات بعثه مقام معظم رهبری، الحج فی السنة، در یک جلد، نشر مشعر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• معرفت، محمد هادی، تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء، در یک جلد، چاپخانه مهر، قم - ایران، اول، ه ق.
• مغربی، ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمی، تأویل الدعائم، ۳ جلد، دار المعارف، القاهرة - مصر، اول، ه ق.
• مغربی، ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمی، دعائم الإسلام، ۲ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، دوم، ۱۳۸۵ ه ق.
• مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۲ جلد، دار التیار الجدید - دار الجواد، بیروت - لبنان، دهم، ۱۴۲۱ ه ق.
• مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ۶ جلد، مؤسسه انصاریان، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۱ ه ق.
• منسوب به امام رضا، علی بن موسی علیهما السلام، الفقه - فقه الرضا، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، مشهد - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
• منسوب به امام رضا، علی بن موسی علیهما السلام، صحیفة الرضا، در یک جلد، کنگره جهانی امام رضا علیه السلام، مشهد - ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
• موسوی، سید ابو الحسن (مولانا)، الحلیة فی حرمة حلق اللحیة، در یک جلد، نور الولایة، تبریز - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• مولی محمد بن حسن، نماز جمعه، در یک جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• میانجی، علی احمدی - مترجم:میانجی، محمد احمدی، آغاز و انجام سجده یا سجده بر زمین، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• میانجی، علی احمدی، الأسیر فی الإسلام، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• میانجی، علی احمدی، السجود علی الأرض، در یک جلد، مؤسسه در راه حق، قم - ایران، دوم، ه ق.
• میانجی، علی احمدی، مالکیت خصوصی در اسلام، در یک جلد، نشر دادگستر، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• میانجی، محمد باقر ملکی، بدائع الکلام فی تفسیر آیات الأحکام، در یک جلد، مؤسسة الوفاء، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۰۰ ه ق.
• میلانی، سید محمد هادی حسینی، محاضرات فی فقه الإمامیة - صلاة المسافر و قاعدتی الصحة و الید، در یک جلد، مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، مشهد - ایران، اول، ۱۳۹۵ ه ق.
• میلانی، سید محمد هادی حسینی، محاضرات فی فقه الإمامیة - کتاب البیع، در یک جلد، مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، مشهد - ایران، اول، ۱۳۹۵ ه ق.
• میلانی، سید محمد هادی حسینی، محاضرات فی فقه الإمامیة - کتاب الخمس، در یک جلد، مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، مشهد - ایران، اول، ۱۳۹۵ ه ق.
• میلانی، سید محمد هادی حسینی، محاضرات فی فقه الإمامیة - کتاب الزکاة، دو جلد، مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، مشهد - ایران، اول، ۱۳۹۵ ه ق.

ن

[ویرایش]

• نائینی، میرزا محمد حسین غروی - عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، الرسائل الفقهیة (تقریرات، للنجم‌آبادی)، در یک جلد، انتشارات مؤسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• نائینی، میرزا محمد حسین غروی، القواعد الفقهیة (فوائد الأصول للنائینی)، در یک جلد، ه ق.
• نائینی، میرزا محمد حسین غروی، المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• نائینی، میرزا محمد حسین غروی، تنبیه الأمة و تنزیه الملة، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• نائینی، میرزا محمد حسین غروی، رسالة الصلاة فی المشکوک (للنائینی، ط - الحدیثة)، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• نائینی، میرزا محمد حسین غروی، قاعدة الید، الفراغ، التجاوز و الصحة (أجود التقریرات)، در یک جلد، کتابفروشی مصطفوی، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۰ ه ق.
• نائینی، میرزا محمد حسین غروی، کتاب الصلاة (للنائینی)، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۱ ه ق.
• نائینی، میرزا محمد حسین غروی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ۲ جلد، المکتبة المحمدیة، تهران - ایران، اول، ۱۳۷۳ ه ق.
• نائینی، میرزا محمد شهدادی مصباحی، اللؤلؤ المکنون فی فضیلة الظهرین، در یک جلد، انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، اصفهان - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• نجاشی، ابو الحسن، احمد بن علی، رجال النجاشی - فهرست أسماء مصنفی الشیعة، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، ۱۴۰۷ ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری - مترجم:صلواتی، محمود و شکوری، ابو ال، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۸ جلد، مؤسسه کیهان، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، احکام پزشکی (منتظری)، در یک جلد، نشر سایه، قم - ایران، سوم، ۱۴۲۷ ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، احکام و مناسک حج (منتظری)، در یک جلد، نشر سایه، قم - ایران، چهارم، ۱۴۲۸ ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، استفتاءات مسائل ضمان، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، الأحکام الشرعیة علی مذهب أهل البیت علیهم السلام، در یک جلد، نشر تفکر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، الأفق أو الآفاق، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، در یک جلد، ارغوان دانش، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ۳ جلد، نشر تفکر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ۴ جلد، نشر تفکر، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۹ ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، رساله استفتاءات (منتظری)، ۳ جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، کتاب الحدود (للمنتظری)، در یک جلد، انتشارات دار الفکر، قم - ایران، اول، ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، کتاب الخمس و الأنفال (للمنتظری)، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، کتاب الزکاة (للمنتظری)، ۴ جلد، مرکز جهانی مطالعات اسلامی، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۹ ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، کتاب الصوم (للمنتظری)، در یک جلد، انتشارات ارغوان دانش، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، در یک جلد، ارغوان دانش، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، مجمع الفوائد، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، معارف و احکام بانوان، در یک جلد، انتشارات مبارک، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۷ ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، معارف و احکام نوجوانان، در یک جلد، نشر سرایی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• نجف‌آبادی، حسین علی منتظری، نظام الحکم فی الإسلام (للمنتظری)، در یک جلد، نشر سرایی، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۷ ه ق.
• نجفی، ابن اعسم، محمد علی بن حسین زبیدی، منظومة ابن الأعسم، در یک جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• نجفی، بشیر حسین، بحوث فقهیة معاصرة، در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله نجفی، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• نجفی، بشیر حسین، مصطفی الدین القیم، در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله نجفی، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۷ ه ق.
• نجفی، بشیر حسین، وقفة مع مقلدی الموتی، در یک جلد، مؤسسة الأنوار النجفیة للثقافة و التنمیة، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۹ ه ق.
• نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ۷ جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
• نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۴۳ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، هفتم، ۱۴۰۴ ه ق.
• نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، مجمع الرسائل (محشّٰی صاحب جواهر)، در یک جلد، مؤسسه صاحب الزمان علیه السلام، مشهد - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، نجاة العباد (المحشّٰی، لصاحب الجواهر)، در یک جلد، اول، ۱۳۱۸ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا، أحسن الحدیث فی أحکام الوصایا و المواریث، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۳۴۱ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا، سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات، ۴ جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا، قلائد الدرر فی مناسک من حج و اعتمر، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۳۶۷ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، أحکام الأموات إلی حین الدفن و الانصراف، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، القواعد الستة عشر، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلاّمة ابن المطهر، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء - الذخائر، ۱۴۲۰ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، شرح طهارة قواعد الأحکام، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء (ط - الحدیثة)، ۴ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء (ط - القدیمة)، در یک جلد، انتشارات مهدوی، اصفهان - ایران، اول، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الإجارة (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب البیع (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الحج (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الحوالة (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الرهن (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الزکاة (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الشهادات (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الصلاة (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الصلح (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الصیام (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الطلاق (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الطهارة (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الغصب (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب القضاء (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الکفالة (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب المزارعة (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب المساقاة (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب المضاربة (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب المکاسب (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب المیراث (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب النکاح (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الودیعة (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الوقف (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب الهبة (لکاشف الغطاء، حسن)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر، أرجوزة فی الحج و الصیام و الخمس، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر، العروة الوثقی فی الدین، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر، الفوائد الجعفریة، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر، الورود الجعفریة فی حاشیة الریاض الطباطبائیة، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر، شرح الدرة، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر، منهل الغمام فی شرح شرائع الإسلام، ۳ جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۴ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، عباس بن علی، أفضل الدین - المروءة، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء العامه، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، عباس بن علی، المال المثلی و المال القیمی فی الفقه الإسلامی، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، عباس بن علی، المعاملات المصرفیة، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، علی بن جعفر بن خضر، شرح خیارات اللمعة، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی، أدوار علم الفقه و أطواره، در یک جلد، دار الزهراء للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت - لبنان، اول، ۱۳۹۹ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی، أسس التقوی لنیل جنة المأوی، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی، المختصر من مرشد الأنام لحج بیت الله الحرام، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء - مطبعة الآداب، نجف اشرف - عراق، دوم، ۱۴۲۳ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی، النور الساطع فی الفقه النافع، ۲ جلد، مطبعة الآداب، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۳۸۱ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی، باب مدینة العلم، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی، کتاب الصلاة (لکاشف الغطاء)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، محمد حسین بن علی بن محمد رضا - مترجم:خراسانی،، زمین و تربت حسینی، در یک جلد، انتشارات جهان نو، تهران - ایران، اول، ۱۳۸۵ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، محمد حسین بن علی بن محمد رضا، الأرض و التربة الحسینیة، در یک جلد، مرتضی سید محمد رضوی، قاهره - مصر، اول، ۱۳۷۷ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، محمد حسین بن علی بن محمد رضا، الفردوس الأعلی، در یک جلد، دار أنوار الهدی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، محمد حسین بن علی بن محمد رضا، تحریر المجلة، ۵ جلد، المکتبة المرتضویة، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۳۵۹ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، محمد حسین بن علی بن محمد رضا، سؤال و جواب (لکاشف الغطاء)، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، محمد حسین بن علی بن محمد رضا، مبادئ الإیمان، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، محمد حسین بن علی بن محمد رضا، وجیزة الأحکام، ۶ جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، دوم، ۱۳۶۶ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، موسی، منیة الراغب فی شرح بلغة الطالب، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، مهدی، أحکام المتاجر المحرمة، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، مهدی، مورد الأنام فی شرح شرائع الإسلام، ۴ جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، هادی بن عباس بن علی بن جعفر، الرد علی موسی جار الله، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• نجفی، کاشف الغطاء، هادی بن عباس بن علی بن جعفر، هدی المتقین إلی شریعة سید المرسلین، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۴۲۳ ه ق.
• نجفی، محمد جواد بن حسن بلاغی، الرسائل الفقهیة (للبلاغی)، در یک جلد، مرکز العلوم و الثقافة الإسلامیة، قم - ایران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• نجفی، محمد جواد بن حسن بلاغی، رسالة فی حرمة حلق اللحیة، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• نجفی، مشکور حولاوی، منجزات المریض (للشیخ مشکور)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• نجومی، سید مرتضی حسینی، الرسائل الفقهیة (للنجومی)، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، الحاشیة علی الروضة البهیة (للنراقی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، القواعد الفقهیة (جامعة الأصول)، در یک جلد، ه ق.
• نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، تذکرة الأحباب، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، رسائل و مسائل (للنراقی)، ۳ جلد، کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ۱۹ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• نراقی، مولی محمد بن احمد، مشارق الأحکام، در یک جلد، کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۲ ه ق.
• نراقی، مولی محمد مهدی بن ابی ذر، أنیس التجار (محشّٰی)، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه ق.
• نراقی، مولی محمد مهدی بن ابی ذر، تحفه رضویه، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• نراقی، مولی محمد مهدی بن ابی ذر، لوامع الأحکام فی فقه شریعة الإسلام، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• نراقی، مولی محمد مهدی بن ابی ذر، معتمد الشیعة فی أحکام الشریعة، در یک جلد، کنگره بزرگداشت نراقی رحمه الله، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• نراقی، میرزا ابو القاسم بن محمد بن احمد، شعب المقال فی درجات الرجال، در یک جلد، کنگره بزرگداشت نراقی رحمه الله، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۲ ه ق.
• نعمتی، محمد رضا - تهرانی، عباد الله سرشار، حج الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام، در یک جلد، نشر مشعر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• نوری، شهید، فضل اللّٰه بن عباس، رسالة فی قاعدة ضمان الید، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• نوری، محدث، میرزا حسین، خاتمة المستدرک، ۹ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه ق.
• نوری، محدث، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۰۸ ه ق.

و

[ویرایش]

• واسطی، زبیدی، حنفی، محب الدین، سید محمد مرتضی حسینی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۲۰ جلد، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• وجدانی فخر، قدرت الله، الجواهر الفخریة فی شرح الروضة البهیة، ۱۶ جلد، انتشارات سماء قلم، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۶ ه ق.

ه

[ویرایش]

• همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، حاشیة کتاب المکاسب (للهمدانی)، در یک جلد، جناب مؤلف، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، مصباح الفقیه، ۱۴ جلد، مؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث و مؤسسة النشر الإسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
• همدانی، شهید، مولی عبد الصمد، رسالة فی الغناء (للهمدانی)، در یک جلد، نشر مرصاد، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.

ی

[ویرایش]

• یزدی، سید عباس مدرسی، نموذج فی الفقه الجعفری، در یک جلد، کتابفروشی داوری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
• یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، ۵ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
• یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (للسید الیزدی)، ۲ جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، ۱۴۰۹ ه ق.
• یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی مع التعلیقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - إیران، اول، ۱۴۲۸ ه ق.
• یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
• یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی مع تعلیقات السید مصطفی الخمینی، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل، ۲ جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه ق.
• یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی مع تعلیقات المنتظری، دو جلد، ه ق.
• یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۲ جلد، کتابفروشی داوری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
• یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، حاشیة المکاسب (للیزدی)، ۲ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۱ ه ق.
• یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، رسالة فی حکم الظن فی الصلاة و بیان کیفیة صلاة الاحتیاط، در یک جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۱ ه ق.
• یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، رسالة فی منجّزات المریض (للسید الیزدی)، در یک جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۱ ه ق.
• یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، سؤال و جواب (للسید الیزدی)، در یک جلد، مرکز نشر العلوم الإسلامی، تهران - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• یزدی، سید محمد محقق داماد، کتاب الحج (للمحقق الداماد)، ۳ جلد، چاپخانه مهر، قم - ایران، اول، ۱۴۰۱ ه ق.
• یزدی، سید محمد محقق داماد، کتاب الخمس (للمحقق الداماد)، در یک جلد، دار الإسراء للنشر، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
• یزدی، سید محمد، محقق داماد، کتاب الصلاة (للمحقق الداماد)، ۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۶ ه ق.
• یزدی، سید مصطفی محقق داماد، ایقاع، اخذ به شفعه، در یک جلد، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• یزدی، سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق.
• یزدی، سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، ۴ جلد، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران - ایران، دوازدهم، ۱۴۰۶ ه ق.
• یزدی، سید مصطفی محقق داماد، وصیت، تحلیل فقهی و حقوقی، در یک جلد، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران - ایران، سوم، ۱۴۲۰ ه ق.
• یزدی، عبد الکریم حائری، کتاب الصلاة (للحائری)، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ ه ق.
• یزدی، محمد، فقه القرآن (للیزدی)، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
• یزدی، مرتضی بن عبد الکریم حائری، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (مبانی الأحکام - الحائری)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، ۱۳۸۸ ه ق.
• یزدی، مرتضی بن عبد الکریم حائری، خلل الصلاة و أحکامه (للحائری)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ه ق.
• یزدی، مرتضی بن عبد الکریم حائری، شرح العروة الوثقی (للحائری)، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق.
• یزدی، مرتضی بن عبد الکریم حائری، صلاة الجمعة (للحائری)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، سوم، ۱۴۱۸ ه ق.
• یزدی، مرتضی بن عبد الکریم حائری، کتاب الخمس (للحائری)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.

منبع

[ویرایش]

نرم‌افزارهای نور، نرم افزار جامع فقه اهل‌البیت علیهم‌السلام.جعبه ابزار