مناسک حج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنظور از مناسک حج ، اعمالی است که دز زمان انجام عبادت حج در مکه ، منا ، عرفات و مشعر انجام داده می شود.جعبه ابزار