ملک (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملک ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن


سوره ملک، شصت و هفتمین سوره قرآن کریم
آیه ملک، آیه ۲۶ سوره آل عمران
آیه ملک یمین، آیه ۳ سوره نساء و آیه ۶ سوره مؤمنون و آیه ۳۰ سوره معارج

کاربردهای دیگر


ملک، به فتح میم و لام به معنای فرشته
ملک (منطق)، به کسر میم و سکون لام یکی از مقولات نه‌گانه عرضیجعبه ابزار