مقدمه عقلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقدمه عقلی، مقدمه تشخیص داده شده توسط عقل ، بدون نیاز به شرع می باشد.


تعریف

[ویرایش]

مقدمه عقلی، مقدمه‌ای است که عقل به تنهایی، توقف تحقق ذی المقدمه را بر آن درک نموده و به محال بودن وجود تکوینی ذی المقدمه، در صورت فقدان مقدمه ، حکم می‌کند، بدون این که در این مسئله از شرع کمک بگیرد، مانند: توقف حج بر پیمودن مسافت، که این ارتباط را عقل بدون نیاز به بیان شارع درک کرده و حکم می‌کند که وجود حج در موسم خاص، بر پیمودن مسافت خاص متوقف است.
شکی نیست که مقدمه عقلی، در نزاع مقدمه واجب داخل است.
[۵] عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۱، ص۲۷۸.
[۱۰] اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج۱، ص۱۶۷.
[۱۲] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۲، ص۲۱.
[۱۴] بجنوردی، حسن، منتهی الاصول، ص۲۸۴.
[۱۵] شهابی، محمود، تقریرات اصول، جزء ۲، ص۶۵.
[۱۶] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۴، ص ۵۲۸-۵۲۷.
[۱۷] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۱۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۵۵.    
۲. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۲۵۹.    
۳. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۲۷۱.    
۴. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۳۱۳.    
۵. عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۱، ص۲۷۸.
۶. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۲۷۰.    
۷. عراقی، ضیاء الدین، مقالات الاصول، ج۱، ص۲۹۸.    
۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۹۱.    
۹. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۲، ص۱۲۲.    
۱۰. اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج۱، ص۱۶۷.
۱۱. اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ص۱۴۱.    
۱۲. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۲، ص۲۱.
۱۳. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۵۶.    
۱۴. بجنوردی، حسن، منتهی الاصول، ص۲۸۴.
۱۵. شهابی، محمود، تقریرات اصول، جزء ۲، ص۶۵.
۱۶. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۴، ص ۵۲۸-۵۲۷.
۱۷. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۱۷۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۸۰، برگرفته از مقاله «مقدمه عقلی».    جعبه ابزار