مقدسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقدسی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌غانم مقدسی، اِبْن‌ِ غانِم‌ِ مَقْدِسی‌، نورالدین‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ علی‌ بن‌ خلیل‌ خزرجی‌ (۹۲۰-۱۰۰۴ق‌/ ۱۵۱۴-۱۵۹۶م‌)، فقیه‌ حنفی‌
ضیاءالدین مقدسی‌، ضیاءالدین ابوعبدالله محمد بن عبد الواحد بن احمد بن عبدالرحمن بن اسماعیل بن منصور سعدی مقدسی، محدث، فقیه و مورخ حنبلی
ابونصر مطهر بن طاهر مقدسی، مطهر بن مطهر (یا طاهر) مقدسی از مورخان و مولفان قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار