مفسران زیدیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمفسران زیدیه به مفسران زیدی مذهب اطلاق می‌شود، برخی از علمای زیدی مذهب دارای تفسیرند. کتاب‌های تفسیری زیدیه اندک است.


اسامی برخی از مفسران زیدیه

[ویرایش]

ذهبی پس از جست و جوی فراوان به تعدادی تفسیر منسوب به زیدیه دست یافته و اسامی مؤلفان آن‌ها را چنین آورده است:
۱. اسماعیل بن علی بستی زیدی (متوفای حدود ۴۲۰ق)؛
۲. محسن بن محمد بن کرامة بن معتزلی زیدی (متوفای ۴۹۴ ق) صاحب تفسیر التهذیب؛
۳. عطیة بن محمد نجوانی زیدی (م۶۶۵ ق)؛
۴. حسن بن محمد نحوی زیدی (م ۷۹۱ ق) صاحب التیسیر فی التفسیر؛
۵. حسین بن احمد نجری از علمای قرن هشتم هجری، صاحب شرح الخمسمائة آیة که تفسیر آیات الاحکام است؛
۶. شمس الدین یوسف بن احمد بن محمد بن عثمان، از علمای قرن نهم هجری، صاحب الثمرات الیانعة و الاحکام الواضحة القاطعة؛
۷. محمد بن حسین بن قاسم، از علمای قرن یازدهم هجری، صاحب منتهی المرام در شرح آیات الاحکام؛
۸. قاضی بن عبدالرحمان مجاهد از علمای قرن سیزدهم هجری؛
۹. محمدعلی بن شوکانی (م۱۲۵۰ق) مؤلف تفسیر فتح القدیر ؛
۱۰. زید بن علی (م حدود سال ۲۹۰ق).
برخی از تفاسیر مفسران مذکور؛ موجود است.
[۱] ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون، ج۲، ص ۳۰۲-۳۰۶.
[۲] عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، طبقات مفسران شیعه، ج۱، ص۳۷۱.
[۳] عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، طبقات مفسران شیعه، ج۱، ص۲۰۸.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

تفسیر زیدیه .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون، ج۲، ص ۳۰۲-۳۰۶.
۲. عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، طبقات مفسران شیعه، ج۱، ص۳۷۱.
۳. عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، طبقات مفسران شیعه، ج۱، ص۲۰۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآن، برگرفته از مقاله«مفسران زیدیه».    جعبه ابزار