مغالطه اغفال توابع حمل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمغالطه اغفال توابع حمل، به‌معنای آن است که از بازتاب و تبعات آن چه که به عنوان محمول واقع می‌شود، غفلت گردد.


اقسام مغالطه سوء اعتبار حمل

[ویرایش]

مغالطه سوء اعتبار حمل، به چند قسم تقسیم می‌شود:
۱. مغالطه اخذ مابالفعل مکان مابالقوه؛
۲. مغالطه اخذ مابالقوه مکان مابالفعل؛
۳. مغالطه اغفال توابع حمل.

توضیح اصطلاح

[ویرایش]

مراد از مغالطه اغفال توابع حمل، آن است که از بازتاب و تبعات آن چه که به عنوان محمول واقع می‌شود، غفلت شود. مانند، این که بین محمول مطلق و محمول مشروط و محمول بالذات و محمول بالعرض فرق گذاشته نشود. مثلاً به جای این سخن که "زید در شاعر بودن خوب است" گفته شود: زید خوب است و مقصود از آن خوب بودن در شعر باشد. و از تبعات این محمول غفلت شود. مانند موجود که گاه به اطلاق محمول است و گاه جزء محمول و گاه رابطه. و به اختلاف هر یک از موارد معانی قضیه‌ای که این کلمه در آن واقع شود مختلف می‌شود و مغالطه ممکن می‌گردد. مثلا: هر چه مظنون باشد موجود است، و هر چه موجود باشد مظنون است. " مغالطه اغفال توابع حمل اموری است متعلق به محمول قضایا، رابطه سور قضیه، جهت آن و هر چه که حکمِ در قضیه را تغییر می‌دهد.

اقسام مغالطه اغفال توابع حمل

[ویرایش]

احتراز از مغالطات، امتحان مغالطین، رفع مغالطین و شناخت غلط از اقسام مغالطه اغفال توابع حمل می‌باشد.

مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات.
• خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۵۲۱-۵۲۲.    
۲. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات، ص۵۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «مغالطه اغفال توابع حمل»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۴/۱۸.    جعبه ابزار