معیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعاریه دهنده را معیر وعاریه گیرنده وخواهنده را مستعیر و مال مورد عاریه را عین معاره یا عین مستعاره می نامند.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی(در باب معاملات)،تحقیق و نگارش محسن جابری عربلو، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، ص۱۲۵.جعبه ابزار