معلم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعلم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدباقر بن محمدرضا معلم خوراسکانی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کتب در قرن یازدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن خالد معلم اصفهانی، از خطاطان ثلث‌نویس قرن دهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار