معدل اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعدل اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌دکه ابوجعفر محمد بن حسن معدل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌دکه ابوعلی حسن بن محمد معدل اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن فرقد اصفهانی معدل، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم قصار بن عبداللّه معدل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
اسید بن عبداللّه معدل مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار