معجم‌الادباء‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعجم‌الادباء‌ ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

معجم الأدباء (کتاب)، تألیف یاقوت حموی در معرفی نحویان و لغت‌شناسان و نسب‌شناسان و اخباریان و مورخان و وراقان معروف و کاتبان مشهور
ترجمه معجم الادباء، ترجمه دکتر عبد المحمد آیتی از معجم الادباء اثر یاقوت حموی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار