معاویه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعاویه ممکن است اشاره به یکی از این افراد باشد:
معاویه بن ابی سفیان
معاویه بن یزید
معاویه بن عمارجعبه ابزار