معاویة بن یزید (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعاویة بن یزید ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معاویة بن یزید بن معاویه، از خلفای بنی‌امیه و دارای عمر و حکومت بسیار کوتاه
معاویة بن یزید بن مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار