معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلّف:الشیخ محمد حرز الدین (م ۱۳۶۵ هـ . ق)


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب در ترجمه و زندگی نامه علماء و ادباء است که در آن به ذکر تراجم علماء و ادباء معاصر و کسانی که به عصر مؤلّف نزدیک بوده اند، پرداخته شده است.
مؤلّف از زندگی نامه علمای حدود سال ۱۱۵۰ هـ . ق شروع و تا عصر خود ادامه می دهد. در ذکر هر شخص به زندگی وفات، اساتید، شاگردان و تألیفات او اشاره کرده و از ذکر فضائل و خصوصیّات اخلاقی و فردی آنها غافل نشده است. کتاب معارف الرجال در نوع و موضوع خود، کتابی بی نظیر و مورد اعتماد علماء و بزرگان می باشد. ترتیب کتاب بر اساس حروف الفباء تنظیم و ترتیب داده شده است.

تحقیق و تعلیق

[ویرایش]

شیخ محمد حسین حرز الدین

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب در سه جلد به زبان عربی به وسیله کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی به چاپ رسیده است.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    جعبه ابزار