مصالح ضروری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمصالح مهم و مؤثر در سعادت دنیوی و اخروی را مصالح ضروری گویند.


تعریف

[ویرایش]

مصالح ضروری، به مصالحی گفته می‌شود که مقصود اصلی شریعت ، حفظ آن ها است.

موارد

[ویرایش]

این مصالح عبارت است از: مصلحت حفظ دین ؛ مصلحت حفظ نفس ؛ مصلحت حفظ نسل ؛ مصلحت حفظ عقل و مصلحت حفظ مال .

وجه تسمیه

[ویرایش]

این مصالح از آن نظر ضروری نام گرفته است که حیات بشری و سعادت زندگی دنیوی و اخروی انسان در گرو وجود آن ها است، به گونه‌ای که نبود آنها موجب اختلال در نظام زندگی انسانی می‌گردد؛ از این رو حفظ آن ها بر همه چیز مقدم است.
[۲] منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۳۳۴.
[۳] المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، غزالی، محمد بن محمد، ج۱، ص (۲۸۷-۲۸۶).
[۴] اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ص۷۵۵.
[۵] اصول الفقه، خضری، محمد، ص۳۴۴.
[۶] فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۳۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۳۸۳.    
۲. منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۳۳۴.
۳. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، غزالی، محمد بن محمد، ج۱، ص (۲۸۷-۲۸۶).
۴. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ص۷۵۵.
۵. اصول الفقه، خضری، محمد، ص۳۴۴.
۶. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۳۱۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۳۷، برگرفته از مقاله «مصالح ضروری».    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | مصالح‌ | مصالح و مفاسد
جعبه ابزار