مشروعیت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمشروعیت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

مشروعیت (علوم سیاسی)، وجود حق حکومت برای حاکمان و لزوم شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت‌شوندگان
مشروعیت (فقه سیاسی)، توجیه عقلانی اعمال حکومت از سوی حاکمجعبه ابزار