مسلمانان در غزوه احزاب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمسلمانان در غزوه احزاب، به پیمان الهی وفادار بودند و از جهاد و کشته شدن نترسیدند.


نظم در سپاه مسلمانان

[ویرایش]

وجود نظم و برنامه در سپاه مسلمانان در جنگ احزاب:
واذ قالت طائفة منهم یـاهل یثرب لا مقام لکم فارجعوا ویستـذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عورة.... اجازه جهاد از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم دلالت بر وجود نظم و هماهنگی دارد.

اضطراب مسلمانان

[ویرایش]

۱. دچار شدن مسلمانان به اضطراب و تزلزل شدید در اثر هجوم احزاب متحد به مدینه:
هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. از جبائی نقل شده است: اضطراب برخی از مسلمانان به سبب ترس از جان بوده (به سبب احتمال کشته شدن) و اضطراب و ناآرامی برخی دیگر به سبب (احتمال در خطر قرار گرفتن) دین بوده و (هنالک) اشاره به غزوه احزاب است.
۲. وحشت و حیرت مسلمانان به سبب هجوم احزاب متحد به سوی مدینه:
اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصـر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. «زاغت الابصار و بلغت...» اشاره به شدت ترس و حیرت است.

هجوم به مسلمانان

[ویرایش]

۱. مورد هجوم قرار گرفتن مسلمانان از ناحیه بالا و پایین مدینه در غزوه احزاب:
اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم...
۲. مورد هجوم قرار گرفتن مسلمانان مدینه از سوی لشکر دشمن در غزوه احزاب:
یـایها الذین ءامنوا اذکروا نعمة الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها وکان الله بما تعملون بصیرا. مفسران بر این نکته اتفاق دارند که این آیه درباره غزوه احزاب نازل شده است و مقصود از «جنود» گروه‌های مشرک و یهودیانند که در یک تصمیم گروهی، متحد شدند و جهت درهم کوبیدن مسلمانان به مدینه هجوم آوردند.
۳. هجوم احزاب به مدینه، وسیله امتحان مسلمانان:
هنالک ابتلی المؤمنون...
۴. بدگمانی برخی مسلمانان به خداوند در پی هجوم احزاب متحد به مدینه:
اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصـر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. احتمال دارد که مخاطب فعل «تظنون» مسلمانان باشند و مقصود از «الظنونا» بدگمانی باشد. آیات بعدی هم قرینه‌ای بر نکته مزبور است.

ایمان و اطاعت مؤمنان

[ویرایش]

۱. افزایش ایمان و تسلیم مسلمانان هنگام رویارویی آنان با احزاب متحد:
ولما رءا المؤمنون الاحزاب قالوا هـذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا‌ایمـنا وتسلیما.
۲. اطاعت مسلمانان از خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در غزوه احزاب به رغم قدرت و شوکت دشمنان:
ولما رءا المؤمنون الاحزاب قالوا هـذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا‌ایمـنا و تسلیما. ممکن است منظور از «تسلیما» به قرینه مقام، تسلیم بودن در برابر امر خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم برای جهاد باشد.
۳. ایمان راسخ مؤمنان مدینه به وعده‌های خداوند و پیامبرش در جریان جنگ احزاب:
ولما رءا المؤمنون الاحزاب قالوا هـذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله...

وفای به پیمان

[ویرایش]

۱. جان فشانی برخی مسلمانان بر سر پیمان خویش با خدا در جنگ احزاب:
من المؤمنین رجال صدقوا ما عـهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه.... «نحب» در لغت به معنای «نذر واجب» و مقصود از «قضی نحبه» مرگ یا کشته شدن در راه خدا است.
۲. وفاداری برخی از مسلمانان به پیمان الهی در جنگ احزاب، مورد ستایش خداوند:
من المؤمنین رجال صدقوا ما عـهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. برداشت فوق بر اساس سیاق آیات است بدین بیان که مقصود از «ما عاهدوا الله» عهد بستن به نگریختن از جهاد باشد.

نترسیدن مؤمنان

[ویرایش]

نهراسیدن مؤمنان از جهاد و کشته شدن در جنگ احزاب:
من المؤمنین رجال صدقوا ما عـهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا.

پاداش الهی

[ویرایش]

برخورداری مؤمنان شرکت کننده در غزوه احزاب از پاداش الهی:
من المؤمنین رجال صدقوا ما عـهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی الله الصدقین بصدقهم...

صداقت مؤمنان

[ویرایش]

صداقت و راست گویی مؤمنان در زمان جنگ احزاب:
من المؤمنین رجال صدقوا ما عـهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی الله الصدقین بصدقهم...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۱۲.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۸، ص۱۳۹.    
۳. احزاب/سوره۳۳، آیه۱۱.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۸، ص۱۲۴.    
۵. احزاب/سوره۳۳، آیه۱۰.    
۶. احزاب/سوره۳۳، آیه۱۰.    
۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۸، ص۱۲۴.    
۸. احزاب/سوره۳۳، آیه۹.    
۹. احزاب/سوره۳۳، آیه۱۱.    
۱۰. احزاب/سوره۳۳، آیه۱۰.    
۱۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۲.    
۱۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۸، ص۱۴۴.    
۱۳. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۲.    
۱۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۲.    
۱۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۴۸۴.    
۱۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۸، ص۱۴۳.    
۱۷. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۳.    
۱۸. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۸، ص۱۴۵.    
۱۹. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۳.    
۲۰. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۳.    
۲۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۳.    
۲۲. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۴.    
۲۳. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۳.    
۲۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۸۳، برگرفته از مقاله «مسلمانان در غزوه احزاب».    


رده‌های این صفحه : اسلام | جنگ احزاب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار