مسلمانذخیره مقاله با فرمت پی دی افمسلمان کسی است که به دین اسلام باور دارد. حج یکی از فروع دین اسلام است.
مسلمان باید به اصول دین هم ملزم باشد.جعبه‌ابزار