مسجد شجره (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افممکن است مراد از مسجد شجره یکی از دو مکان زیر باشد:
مسجد شجره (مدینه) که نام مسجدی در میقات، در جنوب مدینه است.
مسجد شجره (مکه) که نام مسجدی در مکه، پایین‌تر از محله یأجج است.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار