مسجد امام خمینی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمسجد امام خمینی ممکن است اشاره به مکان‌ها و مساجد ذیل باشد:

مسجد امام خمینی (اصفهان)، یکی‌ از مهم‌ترین‌ بناهای‌ عصر صفویه‌ در اصفهان
مسجد امام خمینی (تهران)، یکی از مساجد بزرگ تهران، از بناهای دوران قاجار


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار