مسجدشاهی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمسجدشاهی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدحسین بن محمدباقر نجفی مسجدشاهی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه مفسر و عارف زاهد در اصفهان
محمدباقر آقانجفی اصفهانی مسجدشاهی، محمدباقر بن محمدتقی بن میرزا عبدالرحیم ایوانکی تهرانی مسجدشاهی (۱۲۳۴-۱۳۰۱ق/۱۸۱۸-۱۸۸۳م)، فقیه و اصولی امامی
نورالله اصفهانی مسجد شاهی، از علمای قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری
محمدرضا اصفهانی مسجدشاهی، فقیه و دانشمند بزرگ، معروف به آقا رضا اصفهانی، از علمای قرن چهاردهم هجری قمری
محمدباقر بن جمال‌الدین نجفی مسجدشاهی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه مجتهد، در اصفهان
ابوالفضل بن محمدعلی نجفی مسجدشاهی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری
محمدحسن بن اسماعیل نجفی مسجد‌شاهی اصفهانی، عالم فاضل جلیل در اصفهان
محمداسماعیل بن محمدباقر نجفی مسجدشاهی اصفهانی، از علما و فقهای اصفهان، در قرن چهارده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار