مروان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمروان ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

مروان بن حکم، داماد عثمان و سرسلسله بنی مروان و اولین خلیفه از نسل «بنی‌حکم»
مروان بن محمد، مروان بن محمد بن مروان بن حکم، آخرین فرد از خلفای بنی‌امیه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار