مرفوعة زرارة

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمرفوعة زرارة، روایت مورد استدلال برای حجیت شهرت روایی و فتوایی است.


تعریف

[ویرایش]

مرفوعة زرارة، روایتی مشهور در میان فقها می‌باشد که برای حجیت شهرت روایی و شهرت فتوایی به آن استدلال می‌شود. این روایت از اخبار علاجی است که برای چگونگی رفع تعارض میان اخبار متعارض صادر شده است.
به روایتی که بخشی از سلسله سند آن حذف شده است مرفوعه گفته می‌شود. این روایت را « ابن ابی جمهور احسائی » در کتاب « عوالی اللئالی » به نقل از «علامه» آورده و سلسله سند آن از «علامه» تا « زراره » حذف شده است.
در کتاب « فرائد الاصول » این روایت این گونه آمده است:
«الثانی: مارواه ابن ابی جمهور الاحسائی فی عوالی اللئالی عن العلامة مرفوعاً الی زرارة:
قال: سالت اباجعفر علیه السلام، فقلت: جعلت فداک یاتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان فبایّهما آخذ؟ فقال علیه السلام: یازرارة خذبما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر...».

نحوه استدلال

[ویرایش]

به این روایت، برای حجیت شهرت روایی و فتوایی، دو گونه استدلال شده است:
۱. مراد از «ما» ی موصوله در عبارت «خذ بما اشتهر» هر چیز مشهور می‌باشد، خواه روایت باشد یا فتوا؛
۲. تعلیق اخذ (عمل) به روایت، به وصف، عمومیت عمل به هر چیز مشهور را می‌رساند، خواه روایت باشد یا فتوا.
به هر یک از این موارد اشکالاتی وارد شده است.
[۴] شرح رسائل، محمدی، علی، ج۷، ص۱۱۸.
[۵] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۳۲۱.
[۶] نهایة الاصول، بروجردی، حسین، ص۵۴۱.
[۷] الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۳، ص۴۶۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۴، ص۳۹۷.    
۲. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۴، ص۶۲.    
۳. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۴۱۹.    
۴. شرح رسائل، محمدی، علی، ج۷، ص۱۱۸.
۵. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۳۲۱.
۶. نهایة الاصول، بروجردی، حسین، ص۵۴۱.
۷. الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۳، ص۴۶۹.
۸. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۵۵۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۲۶، برگرفته از مقاله «مرفوعه زراره».    جعبه ابزار