مرحله انشا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمرحله جعل حکم، توسط قانون‌گذار را مرحله انشاء می‌گویند.


تعریف مرحله انشاء

[ویرایش]

مرحله انشاء از مراحل حکم بوده و عبارت است از مرحله جعل ( وضع ) حکم از جانب شارع یا قانون‌گذار، به این بیان که: پس از آن که مولا در مرحله اقتضا، فعل را دارای مصلحت و یا مفسده دید حکم مناسب آن را جعل می‌نماید مانند این که در صورت وجود مصلحت ملزمه، حکم به وجوب ـ مانند نماز ـ و در صورت وجود مفسده ملزمه حکم به حرمت ـ مانند قتل و سرقت ـ می‌نماید. چنان که در صورت وجود مصلحت غیر ملزمه یا مفسده غیر شدید به استحباب یا کراهت حکم می‌کند.

بیان کتاب منتقی الاصول

[ویرایش]

در کتاب " منتقی الاصول " آمده است: " ثانیها: مرتبة الانشاء و هی ان ینشأ الحکم و یوجد بوجود انشائی بلا ان یصل الی مرحلة البعث او الزجر ".
[۲] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۴، ص۴۹-۵۰ .
[۴] بروجردی، محمد، مختلف الاصول، ‌ص۱۸۳.
[۶] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۳۰۷-۳۰۸.
[۸] ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریر الفصول، ج۴، ص۱۸.
[۹] سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۱۸.
[۱۱] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۱۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج۴، ص۹۳.    
۲. فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۴، ص۴۹-۵۰ .
۳. خویی، ابو القاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۶۴.    
۴. بروجردی، محمد، مختلف الاصول، ‌ص۱۸۳.
۵. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۱۹۴.    
۶. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۳۰۷-۳۰۸.
۷. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۱۲۳.    
۸. ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریر الفصول، ج۴، ص۱۸.
۹. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۱۸.
۱۰. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۹۱.    
۱۱. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۱۰۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۲۵، برگرفته از مقاله «مرحله انشاء».    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | مراحل حکم | مرحله انشاء
جعبه ابزار