مرجح شخصی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعامل اظهریت یکی از دو ظاهر متعارض، به حسب قراین شخصی را مرجح شخصی گویند.


تعریف

[ویرایش]

مرجح شخصی، از اقسام مرجحات باب ظواهر و مقابل مرجح نوعی و صنفی بوده و عبارت است از، مرجحی که بر حسب قراین شخصی و خصوصیات مقامی، باعث اظهریت یکی از دو ظاهر متعارض می‌گردد.

← نمونه های ترجیح


این نوع از مرجحات، ضابطه‌ای کلی ندارد تا تمام مصادیقش را پوشش دهد، بلکه هر موردی، ضابطه خاص خود را داشته و تشخیص آن به رای فقیه بستگی دارد و چه بسا در یک جا عام، اظهر از خاص، مطلق، اظهر از مقید و یا مفهوم، اظهر از منطوق باشد؛ برای مثال، در جمله «شیری را دیدم که تیراندازی می‌کرد»، کلمه «شیر» در حیوان درنده و جمله «تیراندازی می‌کرد «در مرد شجاع ظهور دارد، و چون ظهور» تیراندازی کردن «اظهر از ظهور» شیر» است، از ظاهر شیر و حیوان درنده دست برداشته و آن را بر مرد شجاع حمل می‌کنند.
[۳] فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۲، ص۷۹۰.
[۴] شرح رسائل، محمدی، علی، ج۷، ص۱۹۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۲۴۱.    
۲. بدایع الافکار، رشتی، حبیب الله بن محمد علی، ص۹۵.    
۳. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۲، ص۷۹۰.
۴. شرح رسائل، محمدی، علی، ج۷، ص۱۹۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۲۲، برگرفته از «مرجح شخصی».    


جعبه ابزار