مرتد ملی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمرتد ملی،کافری است که در خانوادۀ غیر مسلمان به دنیا آمده وپرورش یافته است وبعد به اسلام گرائیده وپس از این گرایش دوباره از اسلام برگشته به کفر روی آورده است در این حال همسرش از او جدا ‌شده و عده طلاق نگاه می‌دارد.

توضیح بیشتر در بحث ارتداد آورده شده است.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۶۶.    
جعبه ابزار