مدلول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمدلول، شیء فهمیده شده به کمک شیء دیگر لفظی است.


تعریف

[ویرایش]

مدلول، اسم مفعول از ریشه «دلل» و به معنای راهنمایی شده، به کار می‌رود و در اصطلاح، هر آن چیزی است که ذهن انسان به سبب چیز دیگر، بدان پی می‌برد؛ یعنی از علم به چیز دیگر، علم به آن لازم می‌آید، مانند: طلب ، که مدلول صیغه امر است، و هنگامی که امری در کلام شارع استعمال شود، بر آن دلالت می‌کند.
[۱] تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، قطب الدین رازی، محمد بن محمد، ص۲۸.
[۳] رهبر خرد، شهابی، محمود، ص۱۷.
[۴] منطق صوری، خوانساری، محمد، جزء ۱، ص۵۷.
[۶] المنطق، مظفر، محمد رضا، ص۳۶.
[۷] الحاشیة، ملا عبدالله بن حسین یزدی، ص۳۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، قطب الدین رازی، محمد بن محمد، ص۲۸.
۲. اساس الاقتباس، نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، ص۶۲.    
۳. رهبر خرد، شهابی، محمود، ص۱۷.
۴. منطق صوری، خوانساری، محمد، جزء ۱، ص۵۷.
۵. المنطق، مظفر، محمد رضا، ص۴۱ و ۴۲.    
۶. المنطق، مظفر، محمد رضا، ص۳۶.
۷. الحاشیة، ملا عبدالله بن حسین یزدی، ص۳۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۱۴، برگرفته از مقاله «مدلول».    

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از «».جعبه ابزار