مخالفت مشهور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعدم اشتهار یک روایت بین اصحاب حدیث و راویان است.


محل طرح بحث

[ویرایش]

مخالفت مشهور، معمولا در شهرت روایی مطرح است. موافقت مشهور، یعنی اشتهار روایتی بین راویان حدیث به لحاظ کثرت نقل آن، و مخالفت مشهور، یعنی کم بودن راویان یک روایت و عدم اشتهار آن در بین اصحاب حدیث و راویان.

نظر اصولیون

[ویرایش]

بیشتر اصولیون موافقت مشهور یا شهرت روایی را یکی از مرجحات باب تعارض بین اخبار شمرده و شاذ بودن روایت و مخالفت با مشهور را موجب سقوط روایت دانسته‌اند.
در شهرت عملی نیز بیشتر فقهای امامیه ، موافقت مشهور را موجب جبران ضعف سند، و مخالفت آن را سبب ضعف سند روایت دانسته‌اند.
[۲] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص (۳۲۶-۳۲۴).
[۳] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۴، ص۲۴۵.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

شهرت عملی؛
شهرت روایی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۱۵۵.    
۲. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص (۳۲۶-۳۲۴).
۳. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۴، ص۲۴۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۱۰، برگرفته از مقاله «مخالفت مشهور».    جعبه ابزار