محکمات کتاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحکمات کتاب به آیات دارای معنای روشن و فاقد ابهام اطلاق می‌شود. محکمات کتاب، مقابل متشابهات کتاب می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

محکم از «اِحکام» گرفته شده و در لغت به معنای چیزی است که دارای ثبات و قوام بوده و قابل خدشه نیست و بر اساس این، آیات محکمات آیاتی است که دارای روشنی و استحکام در معنا بوده و فهمیدن معانی آنها نیازمند تحقیق و بررسی خاص نیست، مانند آیات: «الله خالق کل شیء»، «ان الله علی کل شی ء قدیر» و «لم یلد و لم یولد».

دیدگاه‌ها

[ویرایش]

مشهور اصولیون معتقدند نصوص و ظواهر قرآن کریم ، جزء محکمات قرآن می‌باشد.
اخباری‌ها فقط آیاتی را که نص (صریح) در معنای خود می‌باشد، محکم می‌دانند و ظواهر را جزء متشابهات به حساب می‌آورند.
[۶] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۱۶۳.
[۷] جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۱۵.
[۹] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۲۶.
[۱۱] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۲۰۹.
[۱۲] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زمر/سوره۳۹، آیه۶۲.    
۲. نور/سوره۲۴، آیه۴۵.    
۳. فاتحه/سوره۱، آیه۴.    
۴. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۵۱.    
۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۲۸.    
۶. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۱۶۳.
۷. جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۱۵.
۸. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۲۴۰.    
۹. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۲۶.
۱۰. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۲۸۵.    
۱۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۲۰۹.
۱۲. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۷.
۱۳. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۱۳۷.    
۱۴. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۱۰۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۰۵، برگرفته از مقاله «محکمات کتاب».    

رده‌های این صفحه : کتاب
جعبه ابزار