محمد کندی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد کندی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمد بن اشعث کندی، از بزرگان قبیله کنده و از فرماندهان سپاه مصعب بن زبیر در جنگ علیه مختار
محمد بن ظفر مقنع کندی، از شاعران دولت اموی و از بزرگان قبیله کنده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار