محمد نورالدین ترمانینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد نورالدین بن عبدالکریم، مفتی و مؤلف اهل سنت بود.


تولد

[ویرایش]

در ۱۱۹۸ به دنیا آمد.

تحصیلات

[ویرایش]

در حلب، قرآن و مقدمات عربی و علوم دینی را از پدر خود و دیگر علما آموخت. او در ۱۲۲۰ برای ادامه تحصیل به دانشگاه الأزهر مصر رفت و از علما و استادانی چون شیخ محمد شنوانی، شیخ حسن قویسنی، شیخ حسن عطّار، شیخ عبداللّه شَرقاوی علم آموخت و در ۱۲۳۳ به حلب بازگشت و در جامع اموی و مدارس عثمانیّه و قرناصیّه به تدریس پرداخت.

مفتی مذهب شافعی

[ویرایش]

در ۱۲۳۸ به سمت مفتیِ مذهبِ شافعی برگزیده شد، و تدریس در مدرسه رحیمیّه نیز به او واگذار گردید.

تألیفات

[ویرایش]

محمد تألیفات متعددی داشته است، از جمله:
حاشیه بر منهج الطلاب در فروع فقه شافعی؛ شرح عقودالجمان در علم معانی بیان؛ شرح تهذیب در علم منطق؛ شرح آجرومیّه؛ و مجموعه فتواهای خود او در علم نحو.
ترمانینی مجموعه شعری نیز داشته است. وی نزد بزرگان حلب از موقعیت خاصی برخوردار بود.

فعالیت سیاسی

[ویرایش]

زمانی که ابراهیم پاشای مصری حلب را تسخیر کرد، محمد در جلوگیری از مفاسد اجتماعیِ قوای مصری سهم بسزایی داشت.

وفات

[ویرایش]

وی در ۱۲۵۰ درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبّاخ، محمدراغب، اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء، ج۷، ص۲۳۴۲۳۵، چاپ محمد کمال، حلب ۱۴۰۸۱۴۰۹/ ۱۹۸۸۱۹۸۹.    
۲. زرکلی، اعلام، ج۷، ص۱۲۶.    
۳. طبّاخ، محمدراغب، اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء، ج۷، ص۲۳۵، چاپ محمد کمال، حلب ۱۴۰۸۱۴۰۹/ ۱۹۸۸۱۹۸۹.    
۴. طبّاخ، محمدراغب، اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء، ج۷، ص۲۳۵، چاپ محمد کمال، حلب ۱۴۰۸۱۴۰۹/ ۱۹۸۸۱۹۸۹.    
۵. زرکلی، اعلام، ج۷، ص۱۲۶۱۲۷.    
۶. طبّاخ، محمدراغب، اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء، ج۷، ص۲۳۵۲۳۶، چاپ محمد کمال، حلب ۱۴۰۸۱۴۰۹/ ۱۹۸۸۱۹۸۹.    
۷. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۱۰، ص۱۹۰.    
۸. طبّاخ، محمدراغب، اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء، ج۷، ص۲۳۹۲۴۰، چاپ محمد کمال، حلب ۱۴۰۸۱۴۰۹/ ۱۹۸۸۱۹۸۹.    


منابع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تِرمانینی»، شماره۳۴۸۷.    


جعبه ابزار