محمد نسوی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد نسوی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

مجدالدین محمد پاییزی نسوی، پاییزیِ نَسَوی، مجدالدین محمد، شاعر و حماسه‌سرای ایرانی سدۀ ۷ق/۱۳م در دربار ملوک خانیۀ ماوراءالنهر
شهاب‌الدین محمد خرندزی زیدری نسوی، شهاب الدین محمد خرندزی؛ معروف به نسوی از صاحب‌منصبان و دانشمندان دوره خوارزمشاهی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار