محمد بن علی صاحب مرباط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباعَلَوی‌، شهرت‌ خاندانی‌ بزرگ‌ و پرنفوذ از سادات‌، اشراف‌، عالمان‌ و متصوفان‌ عربستان‌ جنوبی‌ که‌ بیشتر آنان‌ در حضرموت‌، از جمله‌ در تَریم‌ می‌زیسته‌اند. یکی از شخصیت‌های این خاندان محمد بن علی، معروف به صاحب مرباط است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمد بن علی، معروف به صاحب مرباط، در این بندرگاه مشهور (ظفار القدیمه) مقیم شد و در ۵۵۰ در همان‌جا درگذشت.
[۱] محمد بن ابوبکر شلی، المشرع الروی فی مناقب السادة الکرام آل ابی علوی، ج۱، ص۱۹۸، قاهره ۱۳۱۹/۱۹۰۱.

خاندان‌های بافقیه و حداد از اخلاف نبیره او، احمد بن عبدالرحمن بن علوی الفقیه‌اند.
[۲] محمد بن ابوبکر شلی، المشرع الروی فی مناقب السادة الکرام آل ابی علوی، ج۲، ص۶۲، قاهره ۱۳۱۹/۱۹۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد بن ابوبکر شلی، المشرع الروی فی مناقب السادة الکرام آل ابی علوی، ج۱، ص۱۹۸، قاهره ۱۳۱۹/۱۹۰۱.
۲. محمد بن ابوبکر شلی، المشرع الروی فی مناقب السادة الکرام آل ابی علوی، ج۲، ص۶۲، قاهره ۱۳۱۹/۱۹۰۱.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۱۱، ص۴۳۷۰، برگرفته از مقاله «باعلوی‌».    
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ج۱، ص۲۵۰، برگرفته از مقاله «باعلوی».    جعبه ابزار