محمد بن علی خرد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباعَلَوی‌، شهرت‌ خاندانی‌ بزرگ‌ و پرنفوذ از سادات‌، اشراف‌، عالمان‌ و متصوفان‌ عربستان‌ جنوبی‌ که‌ بیشتر آنان‌ در حضرموت‌، از جمله‌ در تَریم‌ می‌زیسته‌اند. یکی از شخصیت‌های این خاندان محمد بن علی موسوم به خرد است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمد بن علی بن علوی بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن علوی، موسوم به خرد، متولد ۸۹۰، متوفی ۹۶۰، مؤلف الوسائل (در حدیثالنفحات (در تصوفغررالبهاء الضوئی فی مناقب السادة بنی علوی (یا بنی‌بصری و جدید و علوی).
[۱] محمد بن ابوبکر شلی، المشرع الروی فی مناقب السادة الکرام آل ابی علوی، ج۱، ص۱۹۶، قاهره ۱۳۱۹/۱۹۰۱.
[۲] عبدالله بن محمد سقاف، تاریخ الشعراء الحضرمیین، ج۱، ص۱۴۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد بن ابوبکر شلی، المشرع الروی فی مناقب السادة الکرام آل ابی علوی، ج۱، ص۱۹۶، قاهره ۱۳۱۹/۱۹۰۱.
۲. عبدالله بن محمد سقاف، تاریخ الشعراء الحضرمیین، ج۱، ص۱۴۲.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۱۱، ص۴۳۷۰، برگرفته از مقاله «باعلوی‌».    
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ج۱، ص۲۵۰، برگرفته از مقاله «باعلوی».    جعبه ابزار