محمد بن عباس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن عباس ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمد بن عباس بن علی بن ابی طالب، فرزند قمر بنی هاشم (علیه‌السلام)
محمد بن عباس تلمسانی، عالم نحوی و فقیه مالکی قرن نهم
محمد بن عباس خوارزمی، ادیب، کاتب و شاعر سدۀ چهارم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار