محمدرضا کاشف‌الغطاء (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدرضا کاشف‌الغطاء ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدرضا بن موسی کاشف‌الغطاء، از عالمان آل کاشف الغطاء و از علمای شیعه امامی عراق
محمدرضا بن هادی کاشف‌الغطاء، فقیه، ادیب و شاعر از علمای بارز خاندان کاشف‌الغطاء و از علمای مبرز شیعه امامی عراق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار