محمدحسین بن عبدالکریم شمیم شیرازی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسین بن عبدالکریم شمیم شیرازی اصفهانی، شاعر، خوشنویس و ادیب فاضل، از دانشوران قرن دوازدهم هجری اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا محمّدحسین اصفهانی معروف به پیر فرزند عبدالکریم شیرازی اصفهانی، شاعر، خوشنویس و ادیب فاضل، از دانشوران قرن دوازدهم هجری. اجدادش از شیراز به اصفهان آمدند و او در اصفهان به دنیا آمده و علم و ادب آموخت. در زمان نادر شاه به قضای لشکر منصوب شد و چندی بعد به کلانتری اصفهان برگزیده شد و کمی بعد در سال ۱۱۵۹ق به دستور نادر شاه کشته شد. خط شکسته را خوش می‌نوشت. شعر را نیز نیکو می‌سرود و «شمیم» تخلّص می‌کرد.
این بیت از اوست:
ز سوز عشق تو آن را که نیم جانی هست ••••• چو شمع تا نفس واپسین زبانی هست
[۱] آذر بیگدلی، لطفعلی بن ‌آقاخان، تذکره آتشکده، نیمه دوم، ۵۲۴.
[۲] قاجار، محمود میرزا، تذکره سفینه المحمود، ج۲، ص۴۹۱.
[۳] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل شمیم، ص۶۱۴.
[۴] گوپاموی، محمدقدرت‌الله، نتایج الافکار، ص۳۹۵.
[۵] بهادر، حسن‌خان و سیدمحمدصدیق، تذکره شمع انجمن، ص۳۷۲.
[۷] امینی، عبدالحسین، شهداء الفضیله، ص۲۵۴.
[۸] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ‌الاسلام اصفهان، ص۱۳۲.
[۱۰] رکن‌زاده آدمیت، محمدحسین، دانشمندان و سخن سرایان فارس، ج۲، ص۳۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آذر بیگدلی، لطفعلی بن ‌آقاخان، تذکره آتشکده، نیمه دوم، ۵۲۴.
۲. قاجار، محمود میرزا، تذکره سفینه المحمود، ج۲، ص۴۹۱.
۳. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل شمیم، ص۶۱۴.
۴. گوپاموی، محمدقدرت‌الله، نتایج الافکار، ص۳۹۵.
۵. بهادر، حسن‌خان و سیدمحمدصدیق، تذکره شمع انجمن، ص۳۷۲.
۶. قزوینی، عبدالنبی، تتمیم امل الآمل، ص۱۲۹-۱۳۰.    
۷. امینی، عبدالحسین، شهداء الفضیله، ص۲۵۴.
۸. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ‌الاسلام اصفهان، ص۱۳۲.
۹. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۹، ص۵۴۶.    
۱۰. رکن‌زاده آدمیت، محمدحسین، دانشمندان و سخن سرایان فارس، ج۲، ص۳۱۹.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۷۰۵-۷۰۶.    
جعبه ابزار