محمدحسن نجفی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسن نجفی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدحسن بن باقر نجفی، یکی از فقهای نامدار و جاودان شیعه، محمد حسن نجفی، صاحب کتاب «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»
محمدحسن‌ بن احمد نجفی جواهری، یکی از شخصیت‌های خاندان علمی جواهری
محمدحسن‌ بن محسن‌ نجفی جواهری‌، یکی از شخصیت‌های خاندان علمی جواهری
محمدحسن مامقانی نجفی، عالم فاضل ربانی، فقیه کم نظیر، شیخ محمدحسن، فرزند عبدالله مامقانی نجفی، از بزرگان مراجع امامیه در اقطار اسلامی
محمدحسن بن محمدباقر خراسانی نجفی اصفهانی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری
سیدمحمدحسن آقانجفی قوچانی، آقا نَجَفیِ قوچانی، سیدمحمد حسن‌ بن سیدمحمد نجفی (۱۲۹۵-۱۳۶۳ق/۱۸۷۸-۱۹۴۴م)، فقیه، حکیم و ادیب
محمدحسن بن اسماعیل نجفی مسجد‌شاهی اصفهانی، عالم فاضل جلیل در اصفهانرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار