محمدحسن بن محمدحسین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسن بن محمدحسین ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدحسن بن محمدحسین منجم‌باشی حسینی گنابادی اصفهانی، از دانشمندان و ریاضی‌دانان و منجّمین اصفهان در قرن سیزدهم هجری
محمدحسن بن محمدحسین ادیب‌الدوله اصفهانی، از ادباء و نویسندگان و مترجمین نیمه نخست قرن چهاردهم هجری
محمدحسن بن محمدحسین امین‌الضرب صراف اصفهانی، از تجار مشهور اواخر دوره قاجاریه
محمدحسن بن محمدحسین بافرانی نائینی اصفهانی، از فضلاء و کاتبان قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدحسن بن محمدحسین امام‌جمعه حسینی خاتون‌آبادی، عالم فاضل مجتهد، از رؤساء علمای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار