محمدحسن بن زکریا آرندی نائینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسن بن زکریا آرندی نائینی اصفهانی، عارف کامل و زاهد متقی و از دانش‌وران و عرفای قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملّا محمّد حسن نائینی بن زکریا آرندی نائینی، عارف کامل و زاهد متقی. از دانشوران و عرفای قرن سیزدهم هجری. در اوایل عمر شبانی می‌کرده. خدمت حاج محمّدحسن عارف نائینی رسیده و به وادی عرفان وارد شده، ریاضات و مجاهدات او در طریقه اویسیه بوده است. سال‌ها در مدرسه نیم‌آورد ساکن و در علوم حکمت و ریاضی تدریس می‌نموده و بزرگان به او ارادت می‌ورزیده‌اند. مشهور آن است که اگر هزار مساله در علوم مختلف از او می‌پرسیدند، بدون مراجعه به مدرک همگی را جواب می‌گفت. قبل از تاسیس تلگراف و پیدایش باب، از آنها خبر داده است.

وفات

[ویرایش]

سرانجام درسال ۱۲۷۰ق وفات یافته، در ایوان بقعه بابا رکن‌الدّین در تخت فولاد مدفون شد. مادّه تاریخ و مرثیه او را میرزا عبدالکریم سمیرمی نطنزی متخلّص به «سیما» سروده است که بیت آخر آن چنین است:
گفت سیما بهر تاریخ وی از الهام غیب ••••• «جای بگزیده بجنّت مرشد کامل حسن»
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۹۸.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۶۵-۶۶.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۷۳.
[۴] تحویلدار، حسین‌ بن‌ محمدابراهیم، جغرافیای اصفهان، ص۶۸.
[۵] شیرازی، محمدمعصوم، طرائق الحقائق، ج۳، ص۲۳۹-۲۴۰.
[۶] بلاغی، عبدالحجه، تاریخ نائین، ج۱، ص۹۶-۹۷.
[۷] آزاد کشمیری، محمدعلی، تکمله نجوم السّماء، ج۱، ص۴۷۳.
[۸] اعتماد السلطنه، محمدحسن خان، المآثر الآثار یا چهل سال تاریخ ایران، ج۱، ص۲۲۷.
[۹] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکرام البرره، ج۱، ص۳۰۱.
[۱۰] جابری انصاری، حاج میرزا حسن‌خان، تاریخ اصفهان، ص۳۲۷.
[۱۱] جابری انصاری، حاج میرزا حسن‌خان، تاریخ اصفهان، ص۴۰۰.
[۱۲] جابری انصاری، حاج میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۳۲۶.
[۱۳] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۶، ص۱۹۵۵.
[۱۴] بلاغی، عبدالحجه، انساب خاندان‌های مردم نائین، ص۱۵.
[۱۵] دائرة المعارف تشیع، ج۱، ص۵۱.
[۱۶] کتابی، سیدمحمدباقر، رجال اصفهان، ج۱، ص۳۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۹۸.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۶۵-۶۶.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۷۳.
۴. تحویلدار، حسین‌ بن‌ محمدابراهیم، جغرافیای اصفهان، ص۶۸.
۵. شیرازی، محمدمعصوم، طرائق الحقائق، ج۳، ص۲۳۹-۲۴۰.
۶. بلاغی، عبدالحجه، تاریخ نائین، ج۱، ص۹۶-۹۷.
۷. آزاد کشمیری، محمدعلی، تکمله نجوم السّماء، ج۱، ص۴۷۳.
۸. اعتماد السلطنه، محمدحسن خان، المآثر الآثار یا چهل سال تاریخ ایران، ج۱، ص۲۲۷.
۹. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکرام البرره، ج۱، ص۳۰۱.
۱۰. جابری انصاری، حاج میرزا حسن‌خان، تاریخ اصفهان، ص۳۲۷.
۱۱. جابری انصاری، حاج میرزا حسن‌خان، تاریخ اصفهان، ص۴۰۰.
۱۲. جابری انصاری، حاج میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۳۲۶.
۱۳. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۶، ص۱۹۵۵.
۱۴. بلاغی، عبدالحجه، انساب خاندان‌های مردم نائین، ص۱۵.
۱۵. دائرة المعارف تشیع، ج۱، ص۵۱.
۱۶. کتابی، سیدمحمدباقر، رجال اصفهان، ج۱، ص۳۶۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۸۶.    
جعبه ابزار